Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HUYỀN LỰC VÔ VI

(Châu Minh, 13-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-3-1961)

       Từ ngày khai Đại Đạo đến nay trả biết bao nhiêu kỳ hội hữu h́nh trong phần tôn giáo, đến ngày nay chuyển Hội Huyền Đơn, để đưa nhơn sanh tiến vào cơ Vô vi Chơn đạo. Vậy Hội Huyền Đơn tức là hội để trừ căn bịnh tinh thần của nhơn sanh, từ nay được trọn lành, trọn mạnh để tiến đến Đại hội Long Hoa.

       Trải qua hơn hai ngàn năm nay mới có lịnh chuyển Đại hội Huyền Đơn nầy, vậy th́ Hội Huyền Đơn thật là quan trọng, đều có phần vô h́nh chưởng quản, nhưng nhơn loại trong thời kỳ văn minh vật chất tiến bộ, tưởng rằng sự hữu h́nh này là mạnh, nào thấu rơ sự tinh thần tức là vô h́nh mới tuyệt đối dơng mănh.

       Ḱa hăy xem điển lực hậu thiên, là những luồng gió, nhơn loại nào thấy đâu, nhưng có thể làm tan tành sự vật chất được.

       Ngày nay người học đạo, đi từ cửa tôn giáo lần đến nhà Đại Đạo, mới nhận định sự huyền diệu vô vi là vô lượng vô biên mầu nhiệm.

       Bởi vậy, người tu học, đến tuổi đạo đă trưởng thành, phải chú trọng tập trung tất cả tinh lực vào tư tưởng để thi hành Chơn đạo Vô vi, tuy thấy rằng: không làm mà vẫn có làm, mới gọi rằng huyền diệu, không không mà có, chớ cái có của hữu vi có ra chi, sẽ tan tành hư hoại một thời giờ sắp đến đây.

       Người tu học đă thấm nhuần sự vô vi, phải trọn ḷng tin tưởng.

       Kỳ Đại hội Huyền Đơn này, đem lại sự ảnh hưởng thiêng liêng vô cùng cho mỗi thân tâm chư đệ muội.

THÁI BẠCH KIM TINH TRƯỜNG CANH LĂO LƯ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh