Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TẠI SAO MỞ HỘI LONG HOA

(Vĩnh Ca Phủ Tự, 6-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 5-4-1957)

Bài:

       Lăo nhắc hết những lời kinh sám,

       Cho tỏ tường t́nh trạng hạ nguơn;

              Cho người hiểu biết nguồn cơn,

Cho người rơ lư tuần huờn hóa công.

       Tại sao mở Long Hoa tại thế?

       Bởi v́ đời hư tệ nhơn luân;

              Chẳng tùy mỹ tục phong thuần,

Tam cang hư hoại, ngũ thường đảo điên.

       Đời như thế, đâu yên ổn được,

       Đời như vầy, ác trược dẫy đầy;

              Nên trong tam giáo giăi bày,

Đời cùng mạt kiếp không sai sấm truyền.

       Ḱa Thánh kinh th́ Thiên Chúa để,

       Trong hai ngàn tận thế gian nầy;

              Tái lâm Chúa xuống nơi đây,

Để mà thưởng phạt nhơn loài các nơi.

       Nay mới rơ thời kỳ Thiên định,

       Nên đạo Thầy chấn chỉnh sửa đời;

              Dạy cho ra vẻ con người,

Hạ nguơn chấm dứt, thượng đời lập nên.

       Đạo Cao Đài lập nền chánh đại,

       Học từ bi, bác ái, tam qui,

              Ngũ giới[1], Tứ đại[2] đây th́,

Giữ tṛn luật đạo, mới th́ thương yêu.

 

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN


 

[1] Ngũ giới = Ngũ giới cấm.

[2] Tứ đại = Tứ đại điều qui.

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh