Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUÂN TỬ TRANG NHI BẤT TRANH, QUẦN NHI BẤT ĐĂNG

       Lăo cần nhắc điều cần yếu, trong toàn thể đạo nên nhớ câu nầy vào ḷng, th́ mới giữ vừng lập trường đạo đức thuần túy được. Có câu của đức Khổng Thánh dạy rằng: Quân tử trang nhi bất tranh, quần nhi bất đăng! Nghĩa là: người Quân tử trang nghiêm, nhưng không tranh với ai, hợp quần với tất cả mọi người, nhưng không vào bè đăng, nghĩa là chí của người quân tử tự ḿnh trang nghiêm, theo lư công nhiên mà đối xử chớ không thiên lệch, tư vị; xử thế th́ thân ái với tất cả mọi người, nhưng không v́ t́nh riêng mà a tùng theo bè đăng cầu lợi.

       Người tu học nên hiểu lư nghĩa ấy, để thực hành cho đúng con đường trung dung trong giai đoạn gay go chênh lệch nầy.

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh