Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TIỂU NGĂ, ĐẠI NGĂ

(Châu Minh, 15-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-6-1961)

       Tiểu ngă là ǵ? Đại ngă là ǵ?

       Đó là cái “Tôi” lớn và cái “Tôi” nhỏ. Người biết tu bỏ tiểu ngă. Giả dụ như: Xác phàm là tiểu ngă, c̣n linh hồn là đại ngă. Nếu chú trọng quá về thể xác, th́ linh hồn phải ch́m đắm, đó là sự tự nhiên thôi, nhưng có thể nói: Tiểu ngă là mầm non của tội lỗi. Trên đời ai cũng quan tâm và xem bản ngă to hơn cả; hễ một khi chạm đến tiểu ngă, th́ thạnh nộ sân si. Người tu phải bỏ tiểu ngă, nếu kềm giữ tiểu ngă, nó sẽ ngự trị cả linh hồn v́ tiểu ngă là đầu mối của sự khai thác những tội lỗi, quên tất cả đường thiện toàn chơn toàn mỹ.

       Ḱa: Thánh như Ngũ Đế, tức là Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh Đế, Đường Nghêu, Ngu Thuấn. Nhân như Tam Vương là Hạ Vũ Vương, Thang Văn Vương và Vơ Vương. Hiền như Ngũ Bá là Tống Tương Công, Tề Hoàng Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương c̣n phải chết thay!

       Ḱa bên Trời Tây như: Thánh GANDHI thuở sanh tiền đă được tặng phong là thánh, nhưng kết quả của sự chết rất đau thương.

       Cho nên người tu không viễn vọng cầu mong trường thọ để làm ǵ, miễn sống trên thế gian là kẻ đạo đức chu toàn, dù thác đục, nhưng cái đại ngă vẫn trong sáng như gương lành. Một ai trên thế gian nầy sống trong đi nữa, đến thác cũng trong đi nữa, th́ điều đó rất ít có, mà lại có những kẻ ẩn ác dương thiện, mà vẫn thác trong, nhưng linh hồn có trong sạch như thế chăng? V́ rằng sống đục, thác trong có quí bao giờ. Người trên thế gian bởi trọng cái tiểu ngă là chết sao cũng vẽ vang, nhưng quên hẳn linh hồn mới xứng đáng phần vẽ vang đó.

THIÊN TƯỚNG HUỆ MINH CHÂU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh