Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NHÀ TU HỌC, RƠ ĐƯỜNG CHƠN LƯ

(Thanh Liên Đàn, 3-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-7-1961)

Bài:

       Đời hỗn độn, thú người lộn lạo,

       Cảnh hạ nguơn gian xảo mị tà,

              Khiến nên nhơn loại bất ḥa,

Thiên tai giáng xuống, cùng là nạn dân.

       Ai tỉnh ngộ tu thân làm gốc,

       Kẻ mê đời lăn lóc theo đời,

              Chịu điều sầu thảm chiều mơi,

Biết bao ách nước, tai trời đến dân.

       Ấy là cuộc xoay vần giáp mối,

       Đêm tới ngày, hết tối sáng ra,

              Hữu duyên sớm gặp đạo nhà,

Rán lo tu học, Long Hoa dự vào.

       Cơn biến chuyển binh đao khắp chốn,

       Lúc khổ nguy hỗn độn kinh hoàng,

              Người tu hiểu rơ trần gian,

Là nơi mộng ảo đêm tàn có chi.

       Đường đạo đức mới th́ quư báu,

       Đạo cứu đời tái tạo thượng nguơn,

              Thiên cơ đă rơ tuần huờn,

Khá tua giữ chặt keo sơn một ḷng.

       Trọn đức tin mới mong cứu văn,

       Đức tin là nền tảng người tu,

              Tin trên có Đức Phụ Từ,

Tin phần vô ảnh khắp nơi bên ḿnh.

       Phần thiêng liêng vô h́nh nào thấy,

       V́ mắt phàm che đậy muội mê,

              Không tường linh điển phủ phê,

Che người đạo đức lánh bề họa tai.

       Chỉ có đức thoát rày nạn khổ,

       Dù đạn, tên, súng nổ bên ḿnh,

              Cùng là giữ trọn đức tin,

Có thần độ mạng độ ḿnh cơn nguy.

       Nhờ biết tu trước th́ lập đức,

       Lập đức là ra sức quả công,

              Công tŕnh chí quyết một ḷng,

Công phu định tịnh lóng trong thân phàm.

       Người tu học lo kham chơn đạo,

       Hiểu luật Trời quả báo chẳng sai,

              Nhân nào quả nấy trần ai,

Gieo chi gặt nấy, hưởng rày phước duyên.

       Đời cùng khổ, biến thiên cùng tột,

       Cuộc loạn rồi mai mốt trị b́nh,

              Ấy cơ biến chuyển nhơn sanh,

Thạnh, suy, bỉ, thới, nhơn t́nh thế gian.

       Nhà tu học rơ đàng chơn lư,

       Chơn lư là: Xả kỷ, Vị tha,

              Muốn cho nhơn loại b́nh ḥa,

Th́ toan xả kỵ, vị tha độ đời.

       Muốn độ đời, trước thời tự độ,

       Tự độ rồi giác ngộ kẻ mê,

              Chữ “Tâm”, chữ “Tánh” một bề,

Tâm yên, tánh lặng, qui về cùng Cha.

 

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh