Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠO ĐỨC THUẦN TÚY HỒI CHẦU NGỌC KINH

(Thanh Liên Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)

Bài:

       Lăo Đại Tiên đêm thanh ngự bút,

       Để giáo truyền giữa lúc canh thâu,

              Hạ nguơn phục thỉ đáo đầu,

Đạo đức thuần túy hồi chầu Ngọc Kinh.

       Chư đệ muội, đạo huynh chung thủy,

       Ǵn chơn truyền, khắc kỷ tu thân,

              Giồi trau minh đức tân dân,

Chí ư, chí thiện mới hoàn tṛ Tiên.

       Buổi hạ nguơn trần miền thống khổ,

       Đức từ bi khai mở đạo Trời,

              Tam giáo thống hiệp quy nguyên,

Độ tận sanh chúng, phản tiền vị ngôi.

       Đường chánh kỷ chiều mơi kiên cố,

       Để hóa nhơn giác ngộ đạo nhà,

              Căn bản vong kỷ, vị tha,

Đại đồng thống nhứt hiệp ḥa đệ huynh.

       Chí quân tử vẹn ǵn chữ tín,

       Với tấc ḷng phụng thính Cao Đài,

              Để lo tu phận kịp ngày,

Long Hoa xoay chuyển hội khai kề gần.

       Sổ vàng chạm, chí vàng trọn thảo,

       Bảng ngọc đề, tâm đạo sĩ nhu,

              Muốn nên danh để ngh́n thu,

Sớm hôm công quả, công phu chuyên cần.

       Kẻ thức trí bươn chân bước thẳng,

       Dầu phong sương, dày dạn xa xăm,

              Trải bao nhiêu cảnh thăng trầm,

Muốn lo trọn phận hân hoan tấc ḷng.

       Muốn đi đến tân dân minh đức,

       Phải hành theo đúng mức chơn truyền,

              Kinh văn, chí thủ cần chuyên,

Mới là xứng phận sĩ hiền Đài Cao.

       Chư đệ muội đạo mầu giác ngộ,

       Phận tu mi bồi bổ ân thâm,

              Ngày ngày soi rọi thân tâm,

Giồi trau bản thể, chất âm vun bồi.

       Đấng nam tử chiều mơi phục vụ,

       Trang nữ liệt phận sự vẹn an,

              Chí tâm thẳng bước lối đàng,

Để đem giáo lư độ toàn nhơn sanh.

       Chớ đắm thế, mai danh hiền sĩ,

       Măi luyến trần phải lụy kiệt hào,

              Đời tàn xô xát khổ đau,

Đoạn lần quả nghiệp mới vào bảng Tiên.

       Thấy thế sự ưu phiền lắm khổ,

       Nh́n chúng sanh lụy đổ đôi hàng,

              Cuộc đời nhiều nỗi lo toan,

Họa tai dồn dập khắp tràn đảo điên.

       Đời Kiệt Trụ ngửa nghiêng sanh chúng,

       V́ nhơn tâm sử dụng lỗi ngh́,

              Đồng chung chịu cảnh khuynh nguy,

Luật công Thiên định đâu ly măi hào.

       Tri thấu lư cần trau linh tánh,

       Gần đường chơn xa cảnh mị tà,

              Chánh tà đôi ngả suy ra,

Trược, thanh phân biệt khỏi sa lụy phiền.

       Tâm thanh bạch bổn nguyên tự giác,

       Trí quang minh thấu đạt diệu minh,

              Gắng lo trau sửa đạo Huỳnh,

Từ bi, bác ái, công b́nh, yêu thương.

       Kỳ nguơn hạ phô trương Đại Đạo,

       Hiệp ba nền tôn giáo thuyết minh,

              Để ra cứu vớt toàn linh,

Rơ thông giáo lư phục b́nh sáng soi.

       Đây là người, kia người ai đó?

       Người với ta chỉ có một thôi,

              Tranh nhau, giành giựt mấy hồi,

Hồn ĺa khỏi xác, phủi rồi tay không.

       Cửa thiền môn lóng ḷng trong sạch,

       Nền am tự định tỉnh dường tu,

              Chí tâm vẹt phá ngút mù,

Giồi trau linh tánh thiên thu ánh ḷa.

       Kẻ luyến thế đạo Cha nào thấu,

       Người đắm trần cá chậu, chim lồng,

              Khôn trong bốn vách quanh ṿng,

Khôn vầy nên phải đọa trong luân trầm.

       Dại chỉ biết lo tầm lẽ phải,

       Dại như vầy, ấy dại ra khôn,

              Dại không biết tính thiệt hơn,

Dại không hại chúng, tổn nhơn lợi ḿnh.

       Tứ Diệu Đề đinh ninh nơi dạ,

       Bát Chánh Đạo mau khá ghi ḷng,

              Lưu thanh, khử trược, lóng trong,

Đồng tu trau sửa, chí công thực hành.

       Tâm quảng đại trọn ḷng cho đúng,

       Tánh khoan nghiêm sử dụng mới nên,

              Giới qui căn bản làm nền,

Biết ḿnh nhơn loại, biết trên Cha Trời.

       Phận tṛ tu trau giồi thanh bạch,

       Trên thiêng liêng chỉ vạch lối đường,

              Chung đồng huynh đệ lo bươn,

Con đường siêu thoát thuần lương tấm ḷng.

 

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh