Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TRUNG DUNG, TRUNG ĐẠO

(Châu Minh, 16-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 1-4-1961)

       Người tu nhứt là phải luôn luôn b́nh tĩnh trọn đức tin với thiêng liêng, giữ vững lập trường chơn chánh, dù cho hoàn cảnh xáo trộn thế nào, dù việc biến đến bên ḿnh cũng vẫn giữ thái độ tự nhiên b́nh tĩnh mới sáng suốt để điều hành những điều khó khăn gay trở sắp đến được. Nếu chư hiền luôn luôn xao động, việc một tưởng mười, th́ càng tai hại cho thân tâm chư đệ muội đó vậy.

       Người tu phải biết rơ lư trung đạo, trung dung của Ơn Trên thường dạy. Người mà không giữ được trung dung, tức nhiên bị chênh lệch mất thăng bằng, tức nhiên phải mất sự sáng suốt linh hoạt vậy. V́ gần với kẻ ḿnh hờn ghét th́ không thấy đặng điều tốt, điều hay của người; c̣n với kẻ ḿnh ưa, ḿnh thích th́ không thấy đặng cái dở, cái xấu của người. Bởi thế, người tu chơn đạo phải để tâm không không, là tâm trung dung, trung đạo, không thiên lệch, không tư vị, không xu hướng, như thế mới nhận định được những điều hay dở.

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh