Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÁNH PHÁP, TÀ PHÁP

(Châu Minh, 14-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 26-7-1961)

Bài:

       Pháp cũng có pháp tà, pháp chánh,

       Chánh pháp là trong cảnh toàn chơn,

              Chánh pháp giáo hóa nghĩa nhơn,

Chánh pháp dạy rơ nguồn chơn lư mầu.

       Chánh pháp dạy hồi đầu hướng thiện,

       Chánh pháp là thể hiện phật tiên,

              Chánh pháp học rơ chơn truyền,

Chánh pháp chơn chánh mối giềng từ trên.

       Tà pháp là lệch chênh tả hữu,

       Tà pháp là bảo thủ lợi quyền,

              Tà pháp dụ dỗ trần miền,

Theo đường dục vọng, chẳng yên cơi ḷng.

       Tà với chánh là trong với đục,

       Người tu chơn trí thức rơ tường,

              Phải cần giữ vững lập trường,

Theo đường chánh đại chủ trương của Thầy.

       Nên đất Việt nơi đây thánh địa,

       Thầy đă gieo trồng tỉa giống lành,

              Là chư đệ muội nhơn sanh,

Hấp thụ đạo đức trọn lành tốt tươi.

       Là hột giống truyền đời măi măi,

       Giống ḥa b́nh đem rải năm châu,

              Năm châu, bốn bể hồi đầu,

Để người phục thiện vào chầu Chí Tôn.

       Đời đang lúc dập dồn tai nạn,

       Ấy là cơ độ tận chúng sanh,

              Nếu người giác ngộ đường lành,

Th́ sẽ được cứu lưu danh sau nầy.

       C̣n những kẻ tạo gây tội ác,

       Chẳng hồi đầu mạng bạc tiêu vong,

              Ngày nay Thầy mở Hoa Long,

Thừa cơ cứu thế độ trong nhơn loài.

       Hữu duyên lành ngày nay đệ muội,

       Trước gặp Thầy, tiến tới vị ngôi,

              Rơ thông đạo lư của Thầy,

Thành tâm, thật ư, mới là thành công.

       Chư đệ muội hiệp đồng chung lại,

       Lănh vai tuồng trọng đại Thầy giao,

              Để lo hướng dẫn đồng bào,

Lần ra vạn quốc một màu đạo Cha.

       Hiểu trọng trách rán mà tu học,

       Học để hành chí dốc một đường,

              Dù cho vạn khổ tai ương,

Trải bao khổ khó chớ sờn chí tu.

       Đời c̣n gặp mịt mù sương tuyết,

       Nạn phong ba chi xiết năo nùng,

              Người tu vững chí đạo trung,

Theo đường chánh giáo hiệp cùng thánh tiên.

       Sẽ đến hội đoàn viên bạn lữ,

       Hưởng cảnh đời phong phú Thuấn Nghiêu,

              Thanh b́nh trở lại sớm chiều,

Hưởng an cảnh lạc, tiêu diêu thanh nhàn.

 

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh