Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BIỆN PHÂN TÀ CHÁNH

(Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-6-1961)

       Này chư đệ muội ôi! trong thời hạ nguơn cùng cuối nầy, nếu người có ḷng muốn tu hành mà không đi đúng một nền chánh giáo th́ cũng rất nguy hiểm cho thiên mạng. Bởi vậy, Thầy đă vạch một đường lối chủ trương rơ rệt là con đường Trung dung, Trung đạo, Trung ḥa mới đi đến nơi Bạch Ngọc Kinh, về với Đức Chí Tôn được; bằng vị nào c̣n nhẹ tánh mơ hồ nghi hoặc, chưa phân biệt điều nào giả, điều nào thiệt, điều nào phải, điều nào quấy, bạ đâu nghe đó, thấy đâu theo đó, tức nhiên là tu theo sự mê hoặc.

       Vậy phải rán mà t́m hiểu, bởi sự tu phải học, học phải hành, hành cho đến nơi đến chốn mới thành công đắc quả vậy. Điều cần nhứt là rán giữ thân, khẩu, ư, bởi ba điều nầy xuất hiện các điều hay, lẽ dở, tội hay phước cũng do tư tưởng, lời nói, việc làm mà ra. Vậy người tu hành luôn luôn kiểm điểm tư tưởng hằng ngày, cùng muốn nói điều chi phải suy nghĩ trước và làm việc nào cũng phải cẩn thận dè dặt cho đạo đức thuần túy, nghĩa là: Đạo đức chánh chơn, không có màu sắc chánh trị, quân sự ǵ cả. Đó mới gọi là tu chơn để giải khổ phần thể xác và cứu rỗi phần linh hồn đến nơi trọn lành trọn tốt đó vậy.

PHÁP LỰC KIM TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh