Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LIÊN GIAO CHI PHÁI

Bài:

       Rồi các con hiệp đoàn đây đó,

       Các phái chi đều có hội khai,

              Mỗi con lớn nhỏ được hay,

Đồng chung đến đó kết dây liên t́nh.

       Hiệp ḥa nhau đệ, huynh, tỷ, muội,

       Nghĩa đại đồng kết chuỗi chung xâu,

              T́nh thương khắp cả hoàn cầu,

Không phân sắc tóc da màu rẽ chia.

       Nầy các con, đời th́ xô xát,

       Mất t́nh thương, rời rạc rẽ chia,

              Đoạn t́nh cốt nhục xa ĺa,

Đồng bào, đồng chủng cũng chia rẽ t́nh.

       Bởi thế nên đạo huỳnh Thầy mở,

       Dạy các con tỉnh ngộ ḥa nhau,

              Ḥa nhau th́ mới thương nhau,

Thương nhau một dạ một màu chẳng sai.

       Nếu các con ngày nay chưa hiệp,

       Th́ cảnh nguy liên tiếp đến con,

              Thương nhau đoàn kết th́ c̣n,

Nghịch nhau ắt khó bảo tồn phái chi.

       Mười hai phái nay Thầy kiểm lại,

       Th́ chỉ c̣n năm bảy phái thôi,

              Vậy con phải rán trau giồi,

Làm cho mỗi phái rạng ngôi Thánh Ṭa.

       Hiệp đặng rồi th́ là thống nhứt,

       Dù phái nào cũng phải hành y,

              Đúng theo giáo lư Tam Kỳ,

Đồng chung tôn chỉ, đồng y chánh truyền.

       Th́ chừng ấy tự nhiên hết phái,

       Bởi các con nh́n lại một khuôn,

              Thế th́ con vững lập trường,

Thế là thống nhứt chủ trương Cao Đài.

       Hội B́nh Linh Thầy bày hơn thiệt,

       Cho các con hiểu biết thi hành,

              Từ đây con chớ phân ranh,

Rẽ chia đây đó không đành ư Cha.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh