Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

G̀N TÂN PHÁP CHƠN TRUYỀN

Thi bài:

       Thầy hằng mong làm sao các phái,

       Giữ chơn truyền đừng cải canh chi,

              Tân Luật Pháp Chánh hành y,

Giáo dân vi thiện ấy th́ bản căn.

       Sự thương yêu ḷng hằng thành thật,

       Ngũ giới cấm tích cực hành y,

              Cùng là Tứ Đại Điều Qui,

Con nào phái nấy hành y chánh truyền.

       Rồi các con cần chuyên phổ độ,

       Cho thật nhiều dân số tín đồ,

              Cất nhiều tịnh thất bày phô,

Tam đài lập đủ cũng do chơn truyền.

       Mỗi phái con đặng riêng Ṭa Thánh,

       Cho mỗi nơi vác gánh mỗi phần,

              Mười hai phái được cân phân,

Đạo Thầy ắt đặng chiếm phần vẻ vang.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh