Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KẾT QUẢ CỦA SỰ BỐ THÍ

(Huệ Đông Thiên,  3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-6-1961)

       Nầy chư hiền đệ muội ôi! Với sự công quả, hoặc tiền của cúng dâng để tạo lập là một điều phước đức vô cùng cho những ai đă có tấm ḷng hy sinh v́ đạo, trọn dạ tưởng tin cùng Thầy, th́ sự sẽ kết quả mỹ măn trên đường đạo đức.

       Đây Lăo nhắc một việc thuở xưa thời của Đức Thích Ca. Khi Đức Thích Ca cùng A Nan một hôm đến gần thành Xá Vệ, gặp một đám trẻ chơi với nhau cất nhà, cất kho, lấy cát làm lúa gạo. Đức Thích Ca vừa đến, một trẻ em thấy, phát tâm tin tưởng Phật, nên gọi cát là cơm, đem cúng dường dâng cho Ngài một nhúm. Thích Ca mở thần thông thấy trẻ em ấy trọn ḷng tin tưởng với căn đức lành nên bảo A Nan rằng: Đồ đệ cất nhúm cát nầy về pḥng ta tô lên vách, rồi sau một trăm năm khi ta tịch diệt, th́ mỗi hột cát thành một ngôi chùa tháp.

       A Nan ngạc nhiên bạch hỏi, th́ Ngài trả lời rằng: Sau nầy sẽ có v́ vua ra đời, tên A Dục với những quan đ́nh thần trọn ḷng tin tưởng ngôi Tam bảo, sẽ cất tám mươi bốn ngàn ngôi chùa (84000) thờ cúng tin tưởng xá lợi ta. Vậy vua A Dục đó là kẻ cúng dường cát cho ta đó vậy, c̣n trong các đ́nh thần tức là những trẻ chơi chung với em bé đó.

       Chư đệ muội có thấy chăng? Một nhúm cát với sự thành tâm thật ư tưởng tin của đứa trẻ em mà sự kết quả c̣n như thế, huống chi đệ muội đă bao năm trên đường đạo, lo bồi nền công quả, tài vật giúp vùa mỗi địa phương, th́ phước đức ấy sau nầy hạnh hưởng ân huệ vô cùng!

       Trái lại, những ai tiền của dẫy đầy, hiểu rơ điều hư lẽ thật, mà không quyết tâm bồi công lập đức, cứ bo bo giữ của tiền vật chất trong thời kỳ khốn nguy nầy, cũng có thể hại đến sanh mạng được. Ấy bởi v́ tánh ích kỷ, ḷng chật hẹp mà nhà Phật gọi là bỏn sẻn rích róng không bố thí trên việc làm lành, làm phải đối với nhơn sanh, tức nhiên phải chịu sự kết quả đau khổ.

THÁI BẠCH KIM TINH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh