Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐƯỜNG ĐI CỦA QUÂN TỬ VÀ TIỂU NHƠN

(Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-4-1961)

       Hôm nay Thánh Sư giải rơ con đường đi của quân tử và tiểu nhơn. Quân tử th́ chọn con đường ngay thẳng đạo đức, nên bước tột thung dung thư thái mau chóng đến nơi. Quân tử bao giờ cũng theo thiên lư, nên tâm tánh thông minh, nghĩa lư sáng suốt, hiểu việc nào th́ một ngày một tinh thông, làm việc ǵ th́ một ngày càng thuần thục, bởi vậy càng tiến lên chỗ cao minh. Trái lại, tiểu nhơn th́ cứ đi con đường tà khúc gai chông, vất vả mà không đến đâu được. Bởi tiểu nhơn bao giờ cũng tŕu theo ḷng nhơn dục, cứ bị vật dục khiến sai, nên chí khí mờ tối, hiểu việc ǵ càng ngày càng sai lạc, làm việc ǵ càng ngày càng hư dở, thế mới trụy lạc vào con đường đê hạ.

Bài:

       Giác với mê thuyết đề Thích giáo,

       Tỉnh với say là đạo Tiên gia,

              Trí, ngu, Nho giáo luận ra,

Tiểu nhơn, quân tử cũng là ư trên.

       Chí quân tử theo nền chơn lư,

       Ḷng tiểu nhơn vị kỷ tự tâm,

              Tiểu nhơn trụy lạc mê lầm,

Tử quân giác ngộ tri tầm lư chơn.

       Người quân tử thi ân dự nghĩa,

       Kẻ tiểu nhơn tâm địa hẹp ḥi,

              Tiểu nhơn tâm địa mê mồi,

Tử quân thích chí, giúp đời trợ nguy.

       Trang quân tử hành vi chánh đạo,

       Bực tiểu nhơn gian xảo mị tà,

              Tiểu nhơn ḷng quỉ dạ ma,

Tử quân tâm tánh sáng ḷa như gương.

       Đạo quân tử tự cường tự lập,

       Đạo tiểu nhơn tùng thấp dựa nương,

              Tiểu nhơn chẳng vững lập trường,

Tử quân đại chí quyết cương việc làm.

       Quân tử không phân nam hay nữ,

       Nam nữ đồng quân tử chung danh,

              Tư tưởng, lời nói, thực hành,

Đúng theo thiên lư th́ thành tử quân.

       Tiểu nhơn trong nhơn quần xă hội,

       Là những tay đánh tối sớm đầu,

              Tiểu nhơn ḷng dạ hiểm sâu,

Tiểu nhơn ích kỷ, tham cầu ấm no.

       Tử quân th́ trung dung, trung thứ,

       Tiểu nhơn th́ tả hữu cực đoan,

              Tiểu nhơn ḷng dạ bất an,

Nghi nghi, ngại ngại, rối loàn chẳng suông.

       Quân tử hành y khuôn luật đạo,

       Thực th́ vô cầu bảo cao lương,

              Vinh quang, phú quí coi thường,

Giữ ḷng trong sạch như gương sáng ḷa.

       Tiểu nhơn th́ mưu mô phú quí,

       Ḷng ước mơ mỹ vị đầy ḷng,

              Tiểu nhơn xử sự bất công,

V́ nơi tham vọng đầy ḷng xấu xa.

       Quân tử th́ vị tha vong kỷ,

       Tiểu nhơn th́ tư vị t́nh riêng,

              Tiểu nhơn ḷng luống khổ phiền,

Tử quân vui vẻ, ḷng yên b́nh ḥa.

       Nay Thánh Sư phân qua hai lẽ,

       Dưới cơi trần vén hé màn mây,

              Ngày nay đă hiểu đạo Thầy,

Con đường chánh đại hiệp vầy lo tu.

       Rán trau ḷng ngút mù cho sạch,

       Để tánh tâm, tư cách hoàn toàn,

              Thuần phong, mỹ tục, đoan trang,

Để làm gương mẫu d́u đàng chúng sanh.

       Quư báu thay! Đạo mầu khai mở,

       Miền Việt Nam cảnh ngộ đẹp xinh,

              Hữu duyên, hữu phước tiền tŕnh,

Ngày nay hạnh ngộ đức tin vững vàng.

       Thánh Sư dạy cần toan cố gắng,

       Để trau ḷng cho đặng bạch thanh,

              Làm gương đạo đức tu hành,

Cho trong vạn quốc đường lành noi theo.

 

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh