Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUÂN TỬ NHO, TIỂU NHƠN NHO

(Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-4-1961)

       Khi sanh tiền Thánh Sư có dạy Tử Hạ: “Nhữ vi quân tử nho, vô vi tiểu nhơn nho”, nghĩa là: người học nho quân tử, đừng làm nho tiểu nhơn.

       Nho quân tử nghĩa là: học đạo thánh hiền để sửa ḿnh cho trở nên người có giá phẩm đạo đức tôn quí, dầu bần cùng cũng không làm điều trái đạo.

       Nho tiểu nhơn là: học đạo thánh hiền để cầu danh, cầu lợi, ngoài miệng nói đạo đức, trong ḷng nghĩ những việc bất nhân bất nghĩa.

       Đó là hai điều trọng yếu của Thánh Sư dạy về phần h́nh nhi hạ.

Thi:

Người sanh dưới cơi thế gian nầy,

Trước mắt hai đàng: dở với hay;

Kẻ dở, tiểu nhơn thường sấn bước,

Điều hay, quân tử cứ đường ngay;

Tiểu nhơn ch́u chuộng ḷng nhơn dục,

Quân tử tiến theo thiên lư hoài;

Phàm, thánh, biệt phân hai lẽ ấy,

Tiểu nhơn, quân tử giảng phân bày.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh