Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TỪ THỰC TẾ ĐẾN HUYỀN THÂM

       Sự tu hành của các con trên mấy mươi năm, dầu sau hay trước, nếu con nào công quả dồi dào, công phu chính chắn, công tŕnh dày dặn, cũng vẫn được ân phong xứng đáng. Song trên bổn phận của các con là chỉ biết sùng âu đuốc chơn lư soi rọi cho nhơn sanh noi dấu, th́ không phải là một phẩm cấp chênh lệch nào để làm mất hết sự b́nh đẳng vị nhơn sanh của đạo.

       Ấy vậy, cũng phải có một sự phân biệt, đó là biết trọng sự ân thưởng của Thầy phân ra mà thôi.

       Đă biết mấy ngàn năm, các con sống bám lấy một chỗ chốn trần gian, bao giờ cũng vui ít, khổ nhiều, bao giờ cũng thảm đạm đau thương, cũng chẳng biết bao nhiêu con lăn lóc vào bả hồng trần, nhưng đó chỉ là ảo ảnh.

       Ở thế gian nầy, các con dầu mong mỏi, ước nguyện bất cứ một điều ǵ mong muốn cho kỳ được, đến khi được rồi th́ bảo thủ cẩn thận; do đó, thành ra thâm nhiễm thói quen, tâm sơ ước nguyện điều nhỏ nhen, nhưng đến sau ước mong đến chỗ to tát.

       Biết bao cái khổ, cái vui cũng do nơi các con tạo lấy, đặng th́ mừng, mất th́ lo, nỗi nhơ nhớp của nước ṛng, cạn, nỗi lu lờ của vầng cung quảng, nỗi đau khổ của kẻ trưởng giả đến lúc bần tiện, nỗi tử biệt sanh ly của thế gian biết bao là ảo mộng.

       Bởi vậy, đạo Thầy mở ra kịp lúc với các con đang vui với sự văn minh vật chất đến tinh thần, thấp thoáng một giây, phút, giờ mà thôi. Các con lo tu về mặt thực tế, các con thấy rơ sự thiện lương của đạo. V́ chỗ thiện lương ấy, mà chúng sanh mới sùng kính. Ngoài thực tại, c̣n có phương diện vô vi, huyền thâm của đạo để dành sẵn cho mỗi con biết tầm đường siêu thoát.

       Các con ngộ được đạo Thầy rất hữu hạnh thay!

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh