Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TRỊ BỊNH TRẦM KHA

       Trên mấy ngàn năm, Thầy mở đạo khắp ngũ châu trên thế gian nầy. Đạo từ thấp chí đến cao đều diễn phô mục phiêu chơn chánh. Đó là lẽ dĩ nhiên để cho con người hướng thiện.

       Song trên thế gian nầy không một ai được trọn hẳn tốt, hoặc trọn hẳn xấu mặc dầu lương hay giáo. Nhưng biết tu rồi tức là t́m sự bất diệt ở linh hồn, hẳn là phải giồi trau thân tâm cho trở nên thuần túy vẹn toàn hạnh chơn tu.

       Nếu phó mặc thân tâm để trọn ḿnh cho đạo th́ chênh lệch về căn bản vật chất; c̣n nghiêng hẳn về đời, tức là không rửa được tội lỗi. Mà các tội lỗi thường gây bởi căn bịnh trầm kha của thế gian; nếu biết đạo tức là hiểu căn bịnh hồng trần.

       Nếu không sớm chữa bịnh nan y ấy, th́ nó trở nên suy nhược hẳn đi, mà mù quáng sai lầm. Hiểu căn bịnh là phải trị bịnh, nghĩa là ở hồng trần biết bao đau đớn, vui buồn, thảm khổ, th́ b́nh tỉnh điềm nhiêm mà gỡ tội lỗi. V́ vui, buồn tự nhiên đến, mà mỗi lần đến như thế th́ tức là một nấc thang cao, mà cũng là nấc thang thấp nhứt, nếu con người không chịu nỗi những sự khảo đảo.

       Thánh Sư nhận thấy điều xảy ra như vậy là bởi không biết căn bịnh trầm kha mà chữa trị.

       Tóm lại, người vào đạo mà muốn hết tội lỗi để trở nên người hạnh đạo chơn tu là phải hiểu thông mục đích tôn chỉ của đạo, ngoài ra, cần phải ôn nhuần luật đạo và lư đạo.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh