Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CƠ TÁC ĐỘNG TÁC

       Bất cứ điều ǵ, sự ǵ đều có cơ tác và động tác. Cơ tác là ǵ?

       Cơ tác là giềng mối, là bí quyết đầu tơ mối nhợ cho sự động tác.

       Bởi vậy thường thường trong cuộc lễ an vị, lạc thành hay đại hội cũng có hoạch định chương tŕnh, và chư hiền đệ muội chính chắn noi theo đó y hành có kết quả khả quan.

       Về sự đạo đức tu thân, lại rằng: cuộc lễ lạc thành an vị hay đại hội đều có ư niệm riêng biệt để qui tựu tinh thần nhơn sanh trở về với lư trí đạo, tư tưởng đạo, tinh thần đạo.

       Như thế, cần phải suy đoán và phán xét ư niệm sâu xa để mà thi hành đúng theo đường lối phương châm của nền Đại Đạo.

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh