Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

T̀M CHƠN LƯ

       Thấy rơ, vạch hướng bươn đi đúng với phong thuần chơn chánh của nền Đại Đạo hiện kim. Lẽ sống của con người ắt phải có lẽ chết, mà sự tu tức là tầm lẽ sống vĩnh cửu ở chỗ chết.

       Lẽ sống không phải duy nhất; nếu chỉ nh́n duy vật, bỏ duy tâm th́ lạc lối rất lớn vậy, v́ duy vật, duy tâm đều tương đối cũng như h́nh với bóng, h́nh bóng xứng đối ở một điểm phát sinh; nếu không h́nh làm sao có bóng, đó là hai phương diện hữu h́nh và vô vi trên yếu điểm quan trọng về đường lối giáo dân vi thiện.

       Chẳng những vạch rơ đường lối cho người thấy, lại c̣n phải phân điều lợi hại cho người biết như thế nào mới được, nếu hiền đồ nam nữ bước đến ngưỡng cửa từ lành mong mỏi đạt đến chỗ thần, thánh, tiên, phật th́ không thể toại ư được.

       Sự nên thần, thánh, tiên, phật không có chi là khó khăn, chỉ khó khăn ở chỗ cố gắng chí đi đúng với đường tu.

       Cái hăo vọng ấy mà trên nhược điểm là không thể đạt chí đến nơi, đến chốn, nếu không thật sự với nền đạo. Biết rằng con người ở phàm gian, ai cũng có lầm lỗi khuyết ưu, hoặc ít hay nhiều, song, hăy xem những lầm lỗi khuyết điểm ấy như vướng gai trong bụi rậm, như đá, sỏi, cát ở đầu chơn thường vấp phải.

       Hiền đồ nam nữ đă biết chữ Đạo rồi, th́ dụng hai chữ H̉A và THƯƠNG. Ḥa hỉ trên phương diện khảo đảo, thương yêu khi lầm khuyết, sữa chữa những khuyết nhỏ, khuyết lớn bằng lẽ thuần nhă mới ra vẻ người đạo.

       Nếu có quan niệm xấu, tốt, nghèo, giàu, cao, thấp đó tức là gây các chênh lệch, đạo đức thành phần cá nhân, dù hèn mạt đến đâu, nếu chư hiền đồ thật tâm sửa dựng và cho đấy là hoàn hảo, th́ con người một khi đă xấu xa nhưng hiền đồ cho rằng tốt, ắt kẻ ấy tự thẹn với lương tri, lương năng mà sửa lần vậy.

       Chỉ v́ quan niệm xấu, tốt, cao, thấp, giàu, nghèo mà xô đẩy con người đến chỗ diệt mạng, mù quáng, càng sa đọa.

       Phương diện đạo đức là tư tưởng chơn chánh, lư trí chánh chơn, hành động đạo đức, nếu mọi người trên hoàn vũ nầy thiện mỹ như vậy th́ không một ai đau khổ hoặc giả mà hiềm tỵ nhau nữa.

       Sự hiềm tỵ âu cũng là do thâm tâm con người chưa được thấm nhuần chữ tu.

       Muốn trở nên con người có một lương tri đạo đức, một tư tưởng chánh đáng, một lư trí trong sạch, một hành động sáng suốt không ǵ bằng lẽ đạo được. Bởi v́: Đạo mở ra từ thấp đến cao đều có căn bản thiện lương, do đấy mới có kết quả ở mai hậu.

       Bước đến cửa đạo, những tưởng chư hiền đồ t́m chơn lư đạo là đường lối, là căn bản để trau giồi thân tâm thuần túy, nào phải t́m những mầu nhiệm huyền pháp của thiêng liêng.

       Trước kia, đă bao thánh triết, hiền nhân lụy ḿnh, cũng bởi do chữ huyền pháp mà ra.

       Gẫm lại: kiếp sống của môn đồ trên thế gian nầy không ổn định, có có không không trong nháy mắt. Nếu mặc may ăn không ngồi rồi, th́ bóng quang âm của đạo không do sự chờ trông. Các căn cội ở trần gian nầy đă buộc bao con người vào đường khổ ải, bởi dàm danh khóa lợi, dàm danh th́ danh buộc, khóa lợi th́ lợi trói ràng.

       Số phận do thiên dĩ định đường nào th́ an phận, đừng tranh đua vật chất. Bởi một kỳ thất vọng vô định gây nên, hay nghe lời kẻ khác th́ uổng công mà thôi.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh