Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BA THÀNH MỘT, MỘT RA BA

(Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-5-1961)

       Xem qua các tôn giáo từ ngàn xưa, th́ tôn giáo nào cũng có nêu lên ba điều căn bản, nhưng trong ba thành một, trong một ra ba không thiếu được. Đến ngày nay, đạo Thầy qui tam giáo hiệp ngũ chi.

       Tam giáo lấy tinh túy là: công b́nh, từ bi, bác ái. Cũng như là: tinh, khí, thần, thử hỏi, thiếu một được chăng?

       Bởi vậy trong thánh giáo nêu chữ: từ bi, nhưng cũng vẫn có công b́nh và bác ái vậy. Cũng như đạo Thầy nêu lên công quả, công tŕnh, công phu, th́ mỗi người tu cũng đều có đủ, tuy hành một việc, nhưng có đủ ba điều. V́ lẽ ấy, người tu học cần phải thâm thúy hiểu rơ nghĩa chơn truyền, để thi hành cho ra thiệt tướng, chớ không phải tu ở ngoài, nghe vào tai, rồi nói ra miệng thôi; cần yếu là phải thực hành vậy.

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh