Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NH̀N ĐỜI NGẮM ĐẠO

(Cửu Khúc Ṭa, 1-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 31-3-1957)

Thi bài:

       Rửa ḷng tục, xa mùi chung đỉnh,

       Diệt tâm phàm, nương vịn đ̣ tiên;

              Hiểu tường một kiếp làm người,

Thoạt c̣n thoạt mất trong thời gian thôi.

       Quyết xả thân trọn đời hành đạo,

       Chí tâm lo bồi tạo nền nhân;

              Vẹn ǵn hai chữ thanh bần,

Kềm tâm định tánh, trau thân sửa ḷng.

       Dứt ḷng tục, ruổi dong đường đạo,

       Nh́n lại đời, áo năo biết bao;

              Kẻ th́ tranh đoạt quyền cao,

Người th́ danh lợi, đua nhau giựt giành.

       Ḱa là chốn thị thành náo nhiệt,

       Toàn cả đều mài miệt thân sanh;

              Theo mùi vật chất cạnh tranh,

V́ quyền, v́ lợi, v́ danh, v́ t́nh.

       Xem bề mặt hữu h́nh vẻ đẹp,

       Nào lầu cao liên tiếp dọc ngang;

              Ngựa xe rần rộ chật đàng,

Trai tài, gái sắc, điểm trang khoe ḿnh.

       Thốt toàn lời dục t́nh hoa nguyệt,

       Mở miệng ra chỉ biết lợi danh;

              Đua nhau quyền tước đấu tranh,

Yếu thua mạnh được, kết thành đảng phe.

       Sĩ dụng quyền ép đè kẻ dưới,

       Nông gia th́ thủ lợi ép nghèo;

              Công th́ lợi dụng éo le,

Thương trường bóc lột, dân nghèo lầm than.

       Binh dụng lực chiến tràng tranh đấu,

       Năm thứ dân măi cấu xé nhau;

              Chia phe lập đảng xáo xào,

Thấy đời như thế đớn đau vô cùng,

       Bởi ḷng người bất tùng thiên lư,

       Tánh tự cao ích kỷ dẫy đầy;

              Ḷng thương nhân loại lăng khuây,

Khiến nên nghịch lẫn, Đông, Tây bất ḥa.

       Ai hữu phước kỳ ba ngộ đạo,

       Ai là người thấu đáo tiên tri,

              Mau ra lănh đạo kịp kỳ,

Thế thiên hành hóa cứu nguy nhơn loài.

       Ḷng tỉnh ngộ vui say mùi đạo,

       Vâng lịnh Thầy truyền giáo đó đây;

              Hiệp cùng bạn lữ xum vầy,

Tịnh trường khắp chốn liên giây kết t́nh.

       Đời th́ lo kinh dinh sự nghiệp,

       Đạo th́ lo hội hiệp cất chùa;

              Đời th́ vật chất tranh đua,

Đạo th́ tương trợ giúp vùa lẫn nhau,

       Đời chia rẽ đồng bào huynh đệ,

       Đạo kết đoàn bốn bể năm châu;

              Đời tạo oan nghiệt khổ sầu,

Đạo dạy thoát khổ tránh câu tứ tường,

       Khách trần tục nhiều đường tội ác,

       Bực tu hiền tạo tác phước lành;

              Thần tiên tại thế đắc thành,

Là chư hiền đệ hiện hành Đạo đây.

       Dự đại hội nơi nầy chỗ nọ,

       Đạo phục mang sắc đỏ, xanh, vàng;

              Thiên phong chức sắc Thầy ban,

Th́ là chư đệ rơ ràng thánh tiên.

 

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh