Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CON ĐƯỜNG THẮNG KHỔ

       Trước cảnh trạng đau thương, sau cơn biến chuyển thế t́nh, con biết xúc động trước thảm cảnh, rồi con hy sinh giúp người khổ cảnh phiền ấy, không phải lời nói con mà giải tỏa hết thảm trạng thương đau đặng, con phải đồng chung thọ khổ với người, ḥa ḿnh vào cảnh khổ để giải khổ cho người. Ấy là con đường thắng khổ.

       T́nh thương không phải chứng tỏ bằng lời thốt, mà phải có hành vi mới biện chứng rơ rệt ḷng thương đối với loài người.

       Thầy thường dạy rằng: Các con tu kỷ, ǵn nhân. Nhưng các con ôi! Thầy là cha cả linh hồn muôn loài vạn vật, cùng chư phật thánh tiên giáng trần khuyên con lẽ chơn chánh, điều lợi ích, mà lắm con lơ tai lăng dạ, nghi ngờ, huống chi các con là thân phàm, mắt thịt ở thế gian, làm sao người theo chơn hướng của các con được.

       Thiết tưởng sự tu, các con làm tṛn bổn phận của các con, con làm lành, làm phải, đem ḿnh tương thân, tương trợ, thật sự ḥa thuận, thương yêu; mỗi con được ḥa thuận với nhau trong đường chánh lư, th́ dù cho các con không kêu, người cũng đến, không gọi, người cũng vào cửa tu.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh