Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LẬP TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC

       Ở trường đời ai cũng biết rằng: Quyền tước, danh vọng là quư, là tốt, không bao giờ vọng động đến sự nghèo khó, nhục nhă, đê hèn.

       Nhưng, sự quyền tước, danh vọng cầu mong mà chẳng toại. Trái lại, sự nhục nhă, đê hèn không một ai cầu mong mà vẫn đến. Cũng như sự tốt, ai cũng mong rằng cho tốt, không một ai muốn xấu, nhưng sự xấu vẫn đến. Đó là lẽ thường nhiên của tạo hóa.

       Như sự làm lành, ai cũng hiểu rằng phải, rằng tốt; sự ác, ai cũng cho rằng quấy, nhưng sự lầm lỗi vẫn kề bên, không thoát ly ra đặng.

       Suy luận ra con người, nếu có biết điều phải, điều quấy, và lập trường với đường hướng chơn chánh, một khi đă nhận định th́ sự có ấy bất di, bất dịch.

       Trái lại, không phân phải quấy, chỉ ham h́nh thức bề ngoài nhân thế, vật chất, rồi quên mùi đạo đức là căn bản, không chịu trau giồi thuần lương đạo hạnh, tu không đào tạo một chí hướng đặc biệt, muốn dựa vào đâu th́ dựa, chẳng khác nào bèo trôi xuôi ngược theo gịng sông, như thuyền không lái, muốn tấp dựa nơi nào cũng đặng.

       Vậy sự biết và không biết phải phân tách và biện luận để đạt một chí hướng chơn chánh. Mỗi hiền đồ biết chơn chánh đạo đức của một tư tưởng nào, một khối đạo nào, th́ đặt hết tâm trí để phụng sự th́ mới có kết quả.

       Chí hướng của con người phải là nhất định. Bởi lẽ ấy, trước khi đặt một tư tưởng vào một khối đạo, vào một tôn giáo, phải xét từ hành vi, giáo lư có đúng với chơn truyền không?

NHƯ LAI PHẬT TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh