Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

SÁT SANH

       Đối với việc hiện tại, chư hiền chưa rơ sự sát sanh như thế nào, thành thử một phần tử phải chịu những điều thế gian mai mỉa.

       Sát sanh là ǵ?

       Là giết sự sống, từ lời nói đến hành động đều có thể gọi là sát sanh. Nếu lời nói sai làm cho người phiền lụy, hành động quấy làm cho người đau khổ cũng gọi là sát sanh, chẳng phải giết loài vật để mà dưỡng thân mới gọi là sát sanh.

       Sát sanh ấy theo định luật tiến hóa của thiêng liêng ai cấm cản đặng, song biết tu ắt là không sát sanh một cách vô lư khi không đụng đến; chớ sự sát sanh không thể phân một lư đặng, mà là bao quát tổng lư, mọi sự ǵ, mọi điều ǵ có tánh cách sai lạc th́ cũng có thể gọi là sát sanh.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh