Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TRỄ KỲ MUÔN KIẾP NGÀN NĂM KHỔ SẦU

(Bát Cảnh Cung, 5-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 4-4-1957)

Thi bài:

       Thầy nh́n quả địa cầu sáu tám (68),

       Rất lẫy lừng hắc ám xung thiên,

              Rồi đây sẽ rơ diệu huyền,

Máy Trời dựng lập mối giềng Việt Nam.

       Con hữu phước kỳ tam ngộ đạo,

       Biết đường lành chơn giáo của Thầy,

              Nữ nam nơi cảnh nầy đây,

Đồng tâm chung sức hiệp vầy mới nên.

       Con tinh thần phải bền tâm đạo,

       Con rán lo đào tạo đức âm,

              Con đừng lơ lăng lạc lầm,

Trễ kỳ muôn kiếp ngàn năm khổ sầu.

       Thầy thương con canh thâu dạy dỗ,

       Nhắc nhở con tŕnh độ tiến lên,

              Phàm tâm, tục tánh sao nên,

Rửa ḷng sân ố đấp nền từ bi.

       Đời tội lỗi con th́ biết mấy,

       Thầy v́ thương bởi thấy con khờ,

              Nên Thầy ân xá trẻ thơ,

Lập công chuộc tội sau nhờ phước dư.

       Thầy hạ ḿnh dạy từ con một,

       Nhắc mỗi con ḷng tốt sửa trau,

              Ban phong cho trẻ ngôi cao,

V́ t́nh thương trẻ chớ nào đủ công.

       Con phẩm vị sanh ḷng lười biếng,

       Lại tự cao khó tiến bước đường,

              Hạ ḿnh trẻ rán khiêm nhường,

Dung ḥa trên dưới ḷng thương đủ đầy.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh