Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CƯ TRẦN BẤT NHIỄM MÙI TRẦN MỚI NGOAN

(Thanh Liên Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)

Bài:

       Con định tâm nghe Thầy chỉ giáo,

       Chớ xao thần lư đạo khó minh,

              Hỡi con căn chưởng nguyên linh,

Tầm suy cho thấu đạo huỳnh mầu vi.

       Thầy khai mở hoan huy ánh đạo,

       Các con lo xây tạo mới hoàn,

              Thượng nguơn thánh đức trải sang,

Con lo kiên cố khoa tràng ứng thi.

       Buổi hạ nguơn khuynh nguy nghiêng đổ,

       Lập thượng đời lắm khổ nhơn sanh,

              Giới qui con khá giữ ǵn,

Giữ lời tuyên thệ đinh ninh buổi cùng.

       Thầy khuyên con thỉ chung lăo ấu,

       Gắng lo tu thoát chậu hồng trần,

              Trở về minh đức tân dân,

Thành tâm sẽ gặp thánh thần độ sanh.

       Giáo bất hành cam đành thọ khổ,

       Thầy thương con dạy dỗ bao niên,

              Làm sao linh tánh huờn nguyên,

Luyến mùi trần thế đảo điên xác hồn.

       Mến vật chất khó huờn cảnh cũ,

       Ham tiền tài khó tựu kim đơn,

              Làm sao phản bổn phục huờn,

Trễ kỳ ân xá đạo chơn khó tường.

       Con nam nữ lập trường Đại Đạo,

       Trẻ lương tri rơ thấu cơ huyền,

              Rơ thông cơ đạo diệu huyền,

Rơ tường thế sự kim tiền chẳng lâu.

       Con hữu duyên đạo mầu giác ngộ,

       Chí nhiệt thành hồi trở đường lành,

              Hiền nhân ẩn tích mai danh,

Để lo trau luyện thân sanh hoàn toàn.

       Con muốn được lên thang thượng đại,

       Điều chánh chơn, việc phải ở đời,

              Tu nhơn, tích phước chiều mơi,

Bồi công lập đức, tứ thời tịnh tu.

       Kỳ ân xá Thầy than hết tiếng,

       Tự nơi con lười biếng th́ hư,

              Đạo khai tam thập niên dư,

Nh́n con Thầy luống nhỏ từ giọt châu.

       V́ thương con Thầy đâu nệ khổ,

       Khuyên con lo lần bỏ cảnh sầu,

              Cớ chi trầm nghịch hố sâu,

Diệt trừ bản tánh một màu bạch thanh.

       Tánh tự giác hồi minh khử ám,

       Chí hy sinh diệt hẳn ḷng tà,

              Tránh nơi vật chất phồn hoa,

Ẩn nương cửa đạo ái hà khỏi vương.

       Ḱa thế sự tang thương chuyển biến,

       Cảnh bể dâu hiển hiện kề bên,

              Các con xây móng đắp nền,

Qua cơn khảo dợt mới nên con hiền.

       Con thiếu đức như thuyền không lái,

       Sóng nhấp nhô th́ phải ngửa nghiêng,

              Thuyền kia sao được vững yên?

Rồi ra phải chịu truân chuyên giữa ḍng.

       Nh́n chúng sanh Lạc Long rơi giọt,

       Kiếp đời tàn ly hợp bi quan,

              Lá lay tuyết bủa khắp tràn,

Xơ rơ cảnh vật đời tàn quạnh hiu.

       Bóng hoàng hôn mây chiều che phủ,

       Giọng chuông ngân quyến rũ con trần,

              Tỉnh cơn hồ điệp bương chân,

Tránh ṿng cạm bẫy phong trần đấu tranh.

       Đời lấn chen giựt giành non nước,

       Chữ lợi quyền, quyền tước sang giàu,

              Hại nhau mà chẳng biết đau,

Khác nào trẻ dại cầm dao dứt ḿnh.

       Đời đấu tranh quên t́nh chủng loại,

       Đạo con lo việc phải chánh tâm,

              Đạo lo lánh chỗ sai lầm,

Đạo đi đến mức huyền thâm độ đời.

       Đời đấu tranh nếm mùi chung đỉnh,

       Đạo con lo trầm tĩnh tinh thần,

              Đạo con vật chất xa lần,

Cư trần bất nhiễm mùi trần mới ngoan.

       Đời đấu tranh bạc vàng cất để,

       Đạo con lo kinh kệ sửa ḷng,

              Đạo đi đến hội Hoa Long,

Đạo đưa đến chỗ đại đồng phân minh.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh