Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHAY MIỆNG,  CHAY L̉NG

(Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-6-1961)

       Các con có thấu chăng? Thầy th́ hằng dưỡng sanh các con từ vật chất đến tinh thần. Khắp cả các tinh cầu, Thầy cũng hằng ban đầy lẽ sống, th́ đối với các con là phận làm người, tối linh hơn vạn vật, có lẽ nào con dùng áp lực, mạnh được, yếu thua, đành sát hại những sanh vật có mạng sống, th́ bao nở đó con.

       Vậy hôm nay tuổi đạo đă trưởng thành, ḷng bác ái con một ngày một nẩy nở, nh́n nhận hiểu biết sự nhân  nghĩa là quan trọng thế nào, th́ bổn phận các con làm người đă giác ngộ rồi, th́ những sanh vật nào các trẻ gọi là con, th́ chẳng nên dùng nhục thể để nuôi thể xác của mỗi trẻ, ấy là trái nghịch với ḷng Thầy vậy. Chẳng những các con không được phước đức, mà thân mạng càng thêm tổn thương, v́ chính nhục huyết là chất trược vậy.

       Bởi thế, khi Thầy mới khai đạo, mở rộng tam thừa, nhưng lần nhắc các con phải tiến mức thượng thừa mới thành công đắc quả miên viễn được. Nghĩa là: Thầy muốn cho mỗi con chức sắc đều phải trường chay cả thảy, chỉ những trẻ mới nhập vào cửa đạo th́ cho phân kỳ hạng, nhưng lần lần cũng tiến nhắc măi lên cao, mới thành tựu đạo đức thuần túy được.

       Con ôi! có lắm kẽ lại nói chẳng cần trường chay, miễn giữ tâm chay, làm chay là đủ. Nầy con ôi! Thầy nhắc cho con nhớ câu cổ ngữ hằng dạy: “Bịnh tùng khẩu nhập; Họa khởi do ngôn”, thế là nơi cái miệng của các con cũng rất là trọng hệ trong việc ăn nói lắm vậy. Thầy cùng phật, thánh, tiên cũng hằng dạy các con hiểu rơ thêm Thân, Khẩu, Ư phải giữ cho toàn thiện, th́ mới sanh được Phước, Lộc, Thọ. C̣n nếu Thân, Khẩu, Ư tàn ác th́ phải chịu lănh họa tai, cô quả, yểu tử chẳng sai. Như thế, Phước, Lộc, Thọ là ngọn; Thân, Khẩu, Ư là gốc nảy sinh, do mỗi con gieo giống. Bởi lẽ ấy, Thầy mới dạy con phải giữ trọn tâm chay, miệng chay, th́ trên việc đạo lư con được hoàn toàn kết quả đó con.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh