Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LO CHO NHƠN LOẠI THÀNH NÊN ĐẠO VÀNG

(Châu Minh, 1-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 17-3-1961)

Thi bài:

       Câu “Nhứt nhựt nhơn thân tam tỉnh”,

       Để xét ḿnh bản lĩnh dở hay,

              Dưới trần mỗi việc là thầy,

Mỗi môn học có dở hay lẽ thường.

       Biết sự dữ, soi gương để tránh,

       Rơ điều hay, tâm tánh ghi vào,

              Để mà phát triển lên cao,

Thân hồn trong sạch làu làu tinh anh.

       Người tu học ư thành, tâm thật,

       Để bồi nền âm chất vững vàng,

              Rồi lo tịnh luyện mới an,

Tánh tâm rèn luyện, vững vàng chơn nguơn.

       Điều cần yếu chớ sờn tâm chí,

       Vững một ḷng, một ư lo tu,

              Gặp cơn khổ khó dăi dù,

Cũng không nao núng công phu tứ thời.

       Phận sĩ tu đạo đời cho vẹn,

       Hiệp nhơn tâm vun quén cội nguồn,

              Quả công bồi đắp tṛn vuông,

Vâng theo giới luật làm khuôn sửa ḿnh.

       Giới, Định, Huệ tận t́nh hành đúng,

       Giữ tṛn câu xử dụng đạo Trời,

              Giúp cho sanh chúng đồng thời,

Trên đường giác ngộ ta người chớ phân.

       Đồng chung sống dưới trần tiến hóa,

       Ḿnh muốn nên, người khá cũng nên,

              Chẳng c̣n ích kỷ mới bền,

Lo cho nhơn loại thành nên Đạo vàng.

       Ḷng bác ái thương toàn vạn vật,

       Dạ từ từ thành thật giúp nhau,

              Dạy khuyên sanh chúng đồng bào,

Trên đường hướng thiện một màu tu chơn.

       Đă hiểu rơ hạ nguơn mạt kiếp,

       Thầy lập đời cứu kịp nhơn sanh,

              Ăn năn, hối ngộ, làm lành,

Bỏ điều gian ác, lập thành Thuấn Nghiêu.

       Cảnh cực lạc, tiêu diêu tại thế,

       Người có tu phước đức hưởng chung,

              Ngày nay nam nữ tương phùng,

Trên đường Đại Đạo đồng chung lo lường.

       Nhắc nhở nhau trên đường công quả,

       Cho đủ đầy lánh họa trần gian,

              Tu tâm, luyện tánh cho an,

Gặp cơn khổ khó chẳng màng cực thân.

       Vậy mới đáng nguyên nhân tỉnh thức,

       Lo tṛn câu môn đệ của Thầy,

              Giúp đời cứu thế vần xây,

Qua cơn ách nạn, đến ngày Thuấn Nghiêu.

PHÁP LỰC KIM TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh