Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠI ĐỒNG HUYNH ĐỆ KỲ THỜI ĐẾN ĐÂY

(Châu Minh, 10-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 22-7-1961)

Bài:

       Nước gạn đục nhờ phèn mới lóng,

       Người có đức được sống thanh b́nh;

              V́ đâu nhân loại nghiêng chinh?

Phải chăng thiếu đạo, mất t́nh yêu thương.

       Bởi thế ấy tai ương măi măi,

       Thiên tai rồi c̣n lại nạn dân;

              Biết bao cảnh khổ tao tân,

Nếu không thức tỉnh chịu phần diệt vong.

       Người hữu duyên rơ thông Đại Đạo,

       Ấy tiền căn thọ giáo chơn truyền;

              Hôm nay hạnh ngộ phước duyên,

Theo Thầy học đạo chánh truyền thành công.

       Thuận Thiên th́ sống trong thánh đức,

       Bằng nghịch Thiên khổ cực luân trầm;

              Đời không đạo đức nạn thâm,

Người tu sẽ được vững tâm trọn lành.

       Sự quư báu lưu thanh khử trược,

       Cơi trần gian ai được sống c̣n?

              Ấy nhờ công đức vuông tṛn,

Theo Thầy học đạo mót ḅn thỉ chung.

       Đời càng khổ phải tùng Thiên ư,

       Để hành theo giáo lư tu chơn;

              Mới là đi đến thượng nguơn,

Cảnh đời thánh đức hiền nhơn hoàn toàn.

       Chừng ấy mới được an hạnh hưởng,

       C̣n hiện nay nghiệp chướng c̣n nhiều;

              Rán mà công quả sớm chiều,

Công phu cho đủ, thương yêu khắp cùng.

       Với công tŕnh đồng chung lo đạo,

       Kêu gọi nhau hoài băo đạo Trời;

              Dắt d́u sanh chúng đến nơi,

Đại đồng huynh đệ kỳ thời đến đây.

       Chư đệ muội giờ nầy hội hiệp,

       Trọn điển lành khá tiếp vào tâm;

              Ư, thân, khẩu được cân phân,

Trọn lành, trọn tốt, hưởng phần thiêng liêng.

       Sự tu học cần chuyên tinh tấn,

       Nhắc nhở nhau, hướng dẫn cùng nhau;

              Chớ ḷng biếng trễ lạt màu,

Ắt là phải chịu đớn đau với đời.

       Đường thiên lư chiều mơi thẳng tiến,

       Thắng cơi ḷng biến chuyển muốn ham;

              Khá toan thức tỉnh nơi tâm,

Đừng cho dục vọng lén thầm xúi nguy.

       Người tu chơn sân si dứt bỏ,

       Với một ḷng đại độ yêu thương;

              Từ bi, hỉ xả lập trường,

Chẳng c̣n sân hận vấn vương bên ḿnh.

       Tâm thư thái vẹn ǵn nhân nghĩa,

       Chẳng bợn nhơ theo phía lợi danh;

              Chữ tu phải rán thực hành,

Đúng theo tôn chỉ mới thành tṛ tiên.

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh