Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

PHỔ ĐỘ NHƠN SANH

(Minh Đức, 10-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 22-7-1961)

       Chư đệ muội có nhớ chăng? Khi Thầy mới khai Đại Đạo th́ trước độ mười hai vị môn đồ, c̣n nêu tên rành rạnh trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển là: Chiêu, Kỳ, Trung độ dẫn Hoài Sanh.

       Như ban sơ Thầy dạy mỗi vị phải rán độ mười hai người, như Thầy độ trong thập nhị môn đệ trước đó. Nếu số mười hai nầy cứ nhơn măi ra lần th́ nhân loại sẽ hóa thành hoàn toàn đạo đức. Nhưng nào được kết quả hoàn toàn!

       Như chư đệ muội đây, khi nhập đạo đến giờ, từ người chức sắc đến tín đồ, kẻ th́ độ được năm, bảy vị, người cũng độ được một đôi chục vị, có vị cũng chẳng độ được một ai! Chớ lúc c̣n cơ phổ độ, th́ những anh lớn của chư đệ muội trước kia, người độ cả số ngàn số muôn cũng có. V́ lẽ ấy mà những bậc tiền bối quá văng, ngày nay cũng đều được đắc quả thánh tiên cả thảy.

       Lăo nhắc đây để cho chư chức sắc cùng đạo tâm hiểu lẽ trọng yếu ấy mà lo độ nhơn sanh sống trong chung quanh ḿnh. Nghĩa là: trong gia đ́nh thân tộc cũng chưa phải là hoàn toàn nhập vào đạo Thầy hết, nên phải rán lập công phổ độ. Ấy là phương tiện gần gũi hằng ngày, tháng, năm, cần nên nhắc nhỡ. V́ đạo là sự thật, tu là cội phúc; ngoài ra, việc đời, danh, lợi, quyền, đều là giả tạm ảo ảnh, như sương đeo ngọn cỏ, nào có bền lâu. Huống chi h́nh thể trên cơi đời cuối tận nầy, chư đệ muội mắt đă thấy, tai cũng rộng nghe, khắp bốn phương trời trên thế giới nhơn loại đều xô xát nhau!

       Tại v́ đâu? Phải chăng là thiếu nền tảng đạo đức, mất hẳn t́nh thương yêu thành thật? V́ thế mà từ nơi gia đ́nh đến xă hội rồi lần đến các nước trên thế giới, cũng v́ danh, lợi, quyền, thế, mới có cuộc tranh đấu tàn sát như vậy. V́ lẽ ấy, Đức Thượng Đế mới khai Đại Đạo trên tam thập niên dư mà hoằng hóa nhơn sanh hồi đầu hướng thiện, nhưng chưa lan tràn khắp bốn phương v́ chưa đến thời cơ thuận tiện, chỉ tại đất nước Việt Nam người ḍng giống Lạc Long Tiên Rồng c̣n hấp thụ được mầm lành tín ngưỡng ấy là: miếng tâm điền tốt sạch, Thầy mới gieo giống từ lành.

       Chư đệ muội đây khác nào hột giống quư trước nhất, rồi đây một ngày gần, nhơn loại sẽ hồi tâm hướng thiện, đến khẩn cầu chư đệ muội mà học giáo lư đạo Thầy.

       Biết lẽ quư báu sắp đến, th́ người tu trong Tam kỳ Phổ độ, mỗi ai dù nam hay nữ cũng phải rán học hiểu rơ thông giới luật, tôn chỉ mục đích rành mạch, với phương pháp tu thân hành đạo, giải khổ từ thể xác đến linh hồn, để sau nầy truyền bá khắp năm châu.

       Như vậy, mới đúng theo đường lối của Thầy là cơ tuyệt khổ đại đồng đó.

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh