Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NH̀N NHẬN NHAU ĐỒNG T̀NH CỐT NHỤC

(Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-5-1961)

Bài:

       Một ra ba, rồi ba hiệp một,

       Ấy là phương giống tốt đạo Trời;

              Dạy rành đạo lư cứu đời,

Khắp trong nhơn loại tức thời lo âu.

       Đường hành đạo ôn nhu kinh kệ,

       Để lo tṛn há dễ lơi tâm;

              Hiểu rành phận sự cao thâm,

Thầy giao chức sắc, lo tầm vị ngôi.

       Phải tận tụy lo bồi công đức,

       Kêu gọi nhau tích cực vai tuồng;

              Y theo giới luật làm khuôn,

Ấy là pháp bửu làm xuồng qua sông.

       Giữ căn bản đại đồng giáo lư,

       T́nh thương yêu xă kỷ vị tha;

              Lo cho đời đạo hiệp ḥa,

Lo cho nhân loại một nhà đệ huynh.

       Nh́n nhận nhau đồng t́nh cốt nhục,

       Đồng lư trí trong lúc thiên khai;

              Ớ trong khắp cả nhơn loài,

Ai ai cũng có một rày linh quang.

       Với h́nh thể trần gian tuy khác,

       Nhưng âm dương kết hợp thành nên;

              Đồng chung một khối ơn trên,

V́ mê vật chất chẳng bền trần gian.

       Mà tranh đấu lầm than đến nổi,

       Nay đạo Trời cải hối ḷng người;

              Tỉnh tu, giác ngộ, thức thời,

Sẽ được gặp Trời cứu độ về ngôi.

LƯ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh