Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KÊU NGƯỜI LẦN TỈNH LÁNH ĐỜI TU THÂN

(Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16-6-1961)

Thi bài:

       Kêu tất cả năm châu bốn bể,

       Kêu cả chung huynh đệ hiệp đồng,

              Đừng phân nam, bắc, tây, đông,

Đừng phân cháu giống, con rồng làm chi.

       Hiệp sức nhau lần đi đến chỗ,

       Chỗ ấy là cứu khổ chúng sanh,

              Chúng sanh bỏ dữ về lành,

Bỏ điều ân oán cạnh tranh dứt lần.

       Lớn th́ toan dẫn đàng đi trước,

       Mà lại c̣n ô trược thân tâm,

              Mưu mô lợi lộc trần hoàn,

Hỏi sao em nhỏ lại toan cải lời?

       Em nhỏ th́ mười mươi vẫn quyết,

       Lại thốt rằng: chẳng biết xét soi,

              Tranh đua cho đến tàn hơi,

Đôi bàn tay trắng xuống nơi diêm đài.

       Rồi hết phân rằng ai nhỏ lớn,

       Hễ kẻ nào phước nhỏ tội dư,

              Tội kia phước nọ bù trừ,

Thưởng răn hai lẽ vô tư công bằng.

       Thầy hằng dạy, mà hằng không giữ,

       Chữ “THƯƠNG YÊU” là chữ diệu huyền,

              Đổi đời ly loạn ra yên,

Đổi đ̣ ngạ quỉ ra thuyền phật tiên.

       Đem mối đạo vi huyền tế chúng,

       Biết bao năm xây dựng cứu đời,

              Hết lời, măn tiếng, tàn hơi,

Kêu người lần tỉnh lánh đời tu thân.

       Đă chẳng kể tấm thân lợi lộc,

       Quyết ḷng lo chí dốc tu thân,

              Huống chi lợi lộc danh hoàn,

Th́ sao chẳng bỏ, lại càng chở che?

       Đời là bể, chua, the, ngọt, mặn,

       Đời là đường, chát, đắng, ngọt, chua,

              Đường tu giữ vững sớm trưa,

Xa điều tội lỗi, hơn thua làm ǵ?

       Chữ “ĐẠO ĐỨC” mầu vi huyền diệu,

       Che chở người chẳng thiếu chỗ nào,

              Hoàn toàn đạo đức thanh cao,

Th́ ngày trở lại Thiên Tào ghi công.

 

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh