Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO

       Không phải ở một nơi, một chỗ để lo tu luyện mà thành ngôi được. Có nhiều phương châm, như kẻ th́ lo công quả, công tŕnh, người th́ lo công phu.

       Nếu kẻ nào tṛn với phương châm nào, cũng tác thành ngôi vị ấy.

       Nếu kẻ trên thế gian nầy đều một ư lo tịnh luyện, không công quả, công tŕnh th́ làm sao bảo tồn tinh thần tiến triển của thiên nhiên.

       Trái lại, nguyên tắc mỗi phương châm, thiêng liêng đặt để ra thứ tự một cách quang đăng, có kẻ th́ hành siêu phàm nhập thánh, th́ cũng có kẻ lo bồi âm chất phục về ngôi lành.

       Tóm lại, sự đạo đức là làm lành, làm phải trau giồi thân tâm trở nên thuần túy hầu tương trợ, tương ái trên ba lẽ: công b́nh, từ bi, bác ái của đạo Thầy.

THÁI BẠCH KIM TINH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh