Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

H̉A THUẬN THƯƠNG YÊU

       Kiếp sống của con người rất là phức tạp, nhưng hiển vi thực tế ở chỗ hành thiện th́ thiện lại, chưởng ác ắt họa đến.

       Nếu như hiền đệ muội sức có một, hơi gần ṃn, mà tranh giật với sự đời qua trăm lần sức với chư hiền đệ muội th́ phải chịu đầy dẫy đau thương.

       Con người sinh ra ở thế trần không phải sống để mà ẩm thực của trần gian, mà ẩm thực để sống. Lẽ sống của con người cao thượng bấy nhiêu, th́ cũng tác tệ bấy nhiêu, mà chư đệ muội hằng thấy rơ trên sự tranh đấu ở trường đời.

       Nếu tất cả con người trên thế gian nầy đều nghĩ chỗ ẩm thực để mà sống, th́ con người sẽ hưởng một bầu không khí ḥa thanh. Trái lại, nếu nghĩ sống để mà ẩm thực, th́ sự tranh đấu vô tận do túi tham không đáy của loài người.

       Vả chăng, con người đang vương vấn mùi danh không tường đâu là sự lương thiện của mỗi người, rồi măi triền miên, không tỉnh dậy. Ḷng tham dục, lẽ dĩ nhiên, bấy giờ không thế nào lay động trở nên tỉnh thức.

       Muốn cho sự tương diện lẫn nhau, hiển vi thực tại th́ đem chữ ḥa thuận thương yêu hoàn toàn thật sự ở tâm trí nhiệt thành, ở chỗ cố gắng hy sinh mới toại chí đến nơi được.

THÁI BẠCH KIM TINH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh