Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGƯỜI TU HỌC ĐỨC TIN LÀM GỐC

(Châu Minh, 5-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 17-6-1961)

Thi bài:

       Câu họa phước khá nên t́m hiểu,

       Tại tâm t́m tự triệu đến ḿnh,

              Cũng như bóng nọ tùy h́nh,

Luật Trời nhơn quả cơ linh nhiệm mầu.

       Người biết đạo lo âu lập đức,

       Phận tu chơn tích cực làm lành,

              Làm lành sẽ được công thành,

Hưởng đời thánh đức cảnh thanh thái b́nh.

       Người tu học đức tin làm gốc,

       Tin tưởng đầy chí dốc thực hành,

              Chẳng nên lơ lăng điều lành,

Rán t́m phương tiện thực hành lập công.

       Đời giả tạm trần hồng mau hoại,

       Đạo lư chơn Thầy dạy rơ tường,

              Ngày nay cơ đạo phô trương,

Thời kỳ cứu thế khai trường Long Hoa.

       Phải hy sinh, rán mà cố gắng,

       Đừng mê đời lội lặn trầm luân,

              Uổng công tu niệm lừng chừng,

Khó mà thành tựu vui mừng tương lai.

       Chư đệ muội tŕ trai thủ giới,

       Luật đạo tṛn tiến tới trường thi,

              Chẳng nên lơ lăng trễ kỳ,

Muôn năm ngàn kiếp khó th́ gặp đây.

       Nền Đại Đạo của Thầy khai mở,

       Mấy mươi năm phổ độ nhơn sanh,

              Dạy từ chỗ dữ ra lành,

Dạy từ chỗ bại nay thành công to.

       Thầy đă giao chiếc đ̣ bát nhă,

       Cho mỗi nơi độ cả nhơn sanh,

              Trong cơn khốn khổ cạnh tranh,

Trong hồi loạn lạc rán hành đạo chơn.

       Cảnh khổ khó nghĩa nhơn thực hiện,

       Lúc lâm nguy rạng tiếng Cao Đài,

              Là cơ cứu thế chẳng sai,

Nếu người giác ngộ đường ngay bước vào.

       Biển trần khổ lao xao sóng bủa,

       Thuyền nhấp nhô chạy tủa bốn phương,

              Bến bờ đâu rơ lập trường,

Nhưng mà giác ngộ thấy đường vinh quang.

       Đường Đại Đạo là thoàn Bát nhă,

       Tay hướng đạo hối hả nhơn sanh,

              Mau chơn bước lẹ tiến hành,

Xuống thuyền qua bến quanh minh cảnh nhàn.

       Nếu dụ dự ḷng toan biếng nhác,

       Tánh trù tŕ khó đạt kỳ công,

              Tu th́ phải rán hết ḷng,

Công tŕnh, công quả hiệp đồng công phu.

       Mới đáng gọi người tu tích cực,

       Trọn một ḷng bồi đức tin nên,

              Nữ nam phải gắng chí bền,

Mười phần hết bảy đường lên đến Thầy.

       Mấy mươi năm khi đây lúc đó,

       Trải bao phen hội ngộ khắp nơi,

              Việc hành đạo lư của Thầy,

Ngày nay thấy rơ kỳ thời chẳng sai.

       Sao lại nở muốn quày trở lại?

       Tánh lăng lơ ắt phải nguy vong,

              Đường tu phải rán hết ḷng,

Trọn tin Trời, Phật, Hoa Long hội nầy.

PHÁP LỰC KIM TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh