Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

G̀N TÂM LÀM CHỦ THIÊN ĐÀNG LẦN LÊN

(Châu Minh, 15-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-4-1961)

Thi bài:

       Người ai cũng có “Tâm” cả thảy,

       Việc nên, hư, quấy, phải do tâm,

              Phật, ma, tiên, tục, thánh, phàm,

Khác nhau là bởi chữ “Tâm” chẳng ǵn.

       Tâm tượng trưng: Nhựt, tinh, nguyệt bửu,

       Hạ hoành câu thành tựu chữ “Tâm”,

              Chữ “Tâm” cũng gọi chơn thần,

Hay là chơn tánh, chơn nhơn nghĩa đồng.

       Tâm đạo ǵn, lưu thông thiên lư,

       Thiên lư là thiện mỹ toàn chơn,

              Thiên lư tiến hóa không ngừng,

Thiên lư sanh dưỡng, vật nhơn đạo đồng.

       Đại tâm hồn ở trong vũ trụ,

       Tiểu tâm hồn cư ngụ thân người,

              Tâm người nào khác tâm Trời,

Tồn tâm dưỡng tánh, Trời người hiệp qui.

       Tâm quí báu rất th́ quan trọng,

       Nhờ có tâm sự sống vẽ vang,

              Có tâm suy nghĩ hoàn toàn,

Ǵn tâm làm chủ thiên đàng lần lên.

       Tai với mắt khá nên dè đặt,

       Đừng để cho vật dục ám che,

              Ám che th́ phải muội mê,

Tai nghe mắt thấy ám che tâm hồn.

       Tâm muốn được bảo tồn linh tánh,

       Th́ khá toan ǵn hạnh chơn tu,

              Sáu căn kềm chế thiện từ,

Chờ cho óng dậy chơn như rối loàn.

       Người hiểu đạo khá toan dục tắt,

       Tắt lửa ḷng, sắp đặt trang nghiêm,

              Cho tâm lẳng lặng b́nh yên,

Th́ là sáng suốt, lư thiên hiểu tường.

       Chư chức sắc làm gương kiểu mẫu,

       Thay thân Thầy rọi thấu chúng sanh,

              Muốn nên phải học phải hành,

Cho y luật đạo đắc thành khó chi.

       Nền Tiên Thiên nay th́ rạng rỡ,

       Nhờ Hội Thánh giúp đỡ mọi phương,

              Thực hành đường lối chủ trương,

Đúng theo căn bản lập trường chơn tu.

       Khắp thế gian thiên thu hạnh hưởng,

       Mối đạo Trời phước chưởng tâm điền,

              Nhờ trong chức sắc Tiên Thiên,

Thực hành căn bản chơn truyền Đạo cao.

PHÁP LỰC KIM TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh