Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HUYỀN VI BÍ ẨN

(Vĩnh Ca Phủ Tự, 6-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 5-4-1957)

Thi bài:

       Nh́n bầu trời đêm thanh yên tịnh,

       Ngoảnh mắt xem trên cảnh hư không;

              Cho tường phép nhiệm hóa công,

Huyền vi bí ẩn ai thông lăm tường?

       Trên xanh điểm điển quang chớp nhoáng,

       Sông giang hà chói rạng hừng trời;

              Lằn sao sáng tỏa cùng nơi,

Ngưu Lang Chức Nữ đổi dời đôi phương.

       Ḱa Bắc Đẩu tỏ tường rực rỡ,

       Các v́ sao sáng tợ kim cương;

              Hằng hà sa số tứ phương,

Nh́n màn tạo hóa, ai tường lăm thông?

       Dầu khoa học hết ḷng t́m hiểu,

       Nhà chiêm tinh tài liệu khó t́m;

              Xét xem từ cổ đến kim,

Có ai thấu rơ uy nghiêm của Trời?

       Sao chổi mọc kỳ thời mạt kiếp,

       Mới rơ tường phép nhiệm thiêng liêng;

              Những điều ứng lộ cơ thiên,

Trong đêm thanh tịnh th́ liền hiện ra.

       Ai căn vị Kỳ Ba gặp đạo,

       Bực nguyên nhân chánh giáo ngộ truyền;

              Hữu duyên ngộ được Tiên Thiên,

Ấy là phước đức tiền duyên sẵn dành.

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh