Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHÊU ĐÈN CHƠN LƯ

(Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18-6-1961)

Phú:

Các con ôi! rán tầm phăng đường quê xưa vị cũ,

Các con kêu gọi nhau cho đầy đủ chị em;

Hầu cùng nhau hiệp sức để khêu đèn,

Đèn chơn lư măi trui rèn thêm sáng sủa.

Ḱa con xem trần gian đang cơn sóng bủa,

Thể như là cơn lửa thử vàng thau;

Để xem con chí thấp hoặc là cao,

Hầu dẫn đạo chúng sanh lần mau đến chỗ.

Lánh xa đường mị tà, đường khả ố,

Để tu tâm hầu trở lại ngôi xưa;

Mẹ dạy con lời đạo đức trẻ lọc lừa,

Để học hỏi hầu chừa điều tội lỗi.

Các con thành tâm th́ sẽ đến ngày lai thới,

Con đừng mựa điều danh lợi gai chông,

Nếu các con mắc măi ở trong ṿng,

Th́ khó thấy đại đồng phán đoán.

Ngày hôm nay các con nên cố gắng,

Để hành tṛn sứ mạng của trên giao;

Đừng phí công của các đấng thiên tào,

Chừng ấy trẻ chịu lao đao khổ hải.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh