Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHUÔNG KHẢI NGỘ

(Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18-6-1961)

Thi bài:

       Thầy chẳng nỡ khoanh tay ngồi ngó,

       Để cho con kẻ Sở người Tần;

              Tây, đông chia rẽ bắc, nam,

Đầu đàng kẻ nọ, cuối đàng kẻ kia.

       Thầy thấy con đầm đ́a giọt lệ,

       Hết lời khuyên cặn kẽ từ lời;

              Khuyên con chẳng lúc nghỉ ngơi,

Cơ ṃn bút tận c̣n khơi đuốc lành.

       Các con rán lưu thanh khử trược,

       Để d́u nhau anh trước em sau;

              Tỷ muội liên kết cùng nhau.

Rẽ chia Thầy lắm ḷng đau đớn ḷng.

       Thầy khó chở nổi ḷng trẻ dại,

       Thầy chở non, lấp hải, xô sơn;

              Ḷng con ô trược cừu hờn,

Thuyền Thầy phải đắm bao cơn sóng đùa.

       Chuông lệ đổ chiều trưa kêu trẻ,

       Dội trống sầu thỏ thẻ từ câu;

              Đừng phân cao thấp, thấp cao,

Sang hèn một thể một màu Lạc Long.

       Dây thân ái tây, đông kết lại,

       Một đường ngay lẽ phải hành tṛn;

              Điều ngay đỏ tợ như son,

Lẽ hung bạo ác c̣n hơn than hồng.

       Con diệt trừ cơi ḷng tham dục,

       Hầu cùng nhau ung đúc tinh thần;

              Để ra giải cứu nhơn quần,

Trong cơn nước lửa lan tràn đông, tây.

       Sai một bước thang mây khó đến,

       Mệnh con đành lểnh đểnh giữa ḍng;

              Bao la khổ hải mênh mông,

Rồi con sực tỉnh cơi ḷng làm sao?

       Hăy cùng nhau chịu sào đỡ lái,

       Thuyền vững vàng ắt phải đến nơi;

              Đừng v́ nghịch lẫn đôi lời,

Xa nhau muôn dặm, khóc, cười, buồn, vui.

       Thầy thấy con bùi ngùi tê tái,

       Trẻ bao đành ngoảnh lại làm ngơ;

              Khổ đau con thấy sờ sờ,

Sao con chẳng hiểu tới giờ nguy cơn?

       Hầu chống thuyền keo sơn vớt chúng,

       Vớt linh hồn chập chũm ngoài khơi;

              Đem lên bát nhă đ̣ trời,

Con đường giác ngộ con thời tỉnh say.

       Ba sáu (36) niên Cao Đài tá thế,

       Khuyên các con xiết kể kinh luân;

              Thiên kinh vạn quyển thiên đ́nh,

Giao con rán học sửa ḿnh đoan trang.

       Đọc chữ được không nhờ kiếng sáng.

       Đọc chữ nhờ cố gắng thực hành;

              Cũng như kẽ dữ trở lành,

Nhờ nơi tu học chí thành sớm hôm.

       Con vào đạo chánh chơn không hiểu,

       Như kiếng kia nặng trịu mang vào;

              Tưởng đâu đọc chữ rành mau,

Nhưng làm sao đọc nêu câu đạo lành.

       Biết chữ đạo chí thành tiến tới,

       C̣n không th́ lui lại cấp thời;

              Con ôi! đường đạo đua bơi,

Vị ngôi Thầy để chiều nơi trông chờ.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh