Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CẢNH BỒNG LAI

(Khánh B́nh, 30-9 năm Đại Đạo 39 Quư Măo, 15-11-1963)

Thi bài:

       Lời thánh, phật, thần, tiên ban bố,

       Rán lo sao khỏi hổ phận duyên;

              Con ôi! Mẹ luống ưu phiền,

Phiền v́ ái nữ chẳng chuyên đạo mầu.

       Ớ con ôi! Cao sâu huyền bí,

       Mẹ dạy rành, suy nghĩ mà hành;

              Ớ con! ḱa chốn cao xanh,

Chờ con đến đó, ân lành Mẹ ban.

       Ban cho trẻ cảnh nhàn an hưởng,

       Hưởng thiên thu, tạo chưỡng linh đơn;

              Vịnh ca, cầm nhặc khúc đờn,

Thi âm tao nhă, đội ơn Mẹ truyền.

       Vịnh phú thơ, đoàn viên tập luyện,

       Đặng thuốc thần những chuyện cơ huyền;

              Đờn ca, rượu thánh, cờ tiên,

Mặc t́nh vui thú thiên nhiên lâu dài.

       Trổi khúc ca, đờn bài tao nhă,

       Vịnh khúc b́nh, ḷng thỏa dạ thông;

              Ớ con! Con học nằm ḷng,

Đặng lo về chốn đảo bồng ớ con!

       Ḱa là chốn bồng non tao nhă,

       Để ngâm nga điềm lạ ứng thinh;

              Ve reo dựa cội mai huỳnh,

Phụng chầu, hạc múa, âm thinh chẳng ngừng.

       Bóng cực lạc ánh hừng rạng lố,

       Liễu sum sê, mai trổ đủ màu;

              Quyên kêu, vượn hú thanh tao,

Ḍm xem bích thủy rậm màu thao thanh.

       Dạo tứ hướng ân lành nhuần gội,

       Liều linh đơn tắm gội cam lồ;

              Chiều xem ṭng bá nhành phô,

Sáng trong hoa lư, cam lồ nhuần ơn.

       Sớm lên đănh mấy cơn đờn nhặc,

       Nhạc thiều kia bạn tác trần ai;

              Mấy phen dạo cảnh bồng lai,

Mặc t́nh thi phú thơ bài vịnh ca,

       Vui cờ rượu, ngâm nga trổi nhịp,

       Trổi nhịp đờn liên tiếp đôi dây,

              Không dây đờn ấy là đây,

Đờn kêu tao nhă ớ bầy trẻ thơ!

       Trổi giọng bắc bến bờ chỉ rơ,

       Rồng đoanh mây xanh có mấy ngày;

              Chực chầu đến trước bệ giai,

Rồng chầu, hổ phục, bồng lai tỏ tường.

       Giọng oanh trổi yêu thương mến bạn,

       Giọng ve trầm theo bản vịnh ca;

              Vịnh ca vui thú tửu trà,

Trà là đông độ, rượu là rượu tiên.

       Mấy lúc rảnh chích chuyền em chị,

       Mặc t́nh vui bích thủy sơn khê,

              Tào khê che phủ sơn khê,

Ngô đồng phơi lá, trăm bề vui thay.

       Đă giáp ṿng bồng lai trở lại,

       Về Diêu cung tâm toại biết bao;

              Trở ra thân thích công tào,

Trở vô em chị một màu bạn tiên.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh