Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

VĂN MINH KHOA HỌC

(Ngọc Long Bửu Tự, 27-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 26-4-1957)

Thi bài:

       Đời vật chất văn minh cực điểm,

       Khoa học t́m, kinh nghiệm chế ra,

              Phát minh vũ khí hằng hà,

Dụng toàn chất độc để mà giết nhau.

       Trận thứ ba làm sao tránh khỏi?

       Khắp hoàn cầu có khói chiến tranh;

              Thảm thương cho cả nhơn sanh,

Kề gần tai biến chịu đành nạn chung.

       Đời mạt kiếp kỳ cùng tận thế,

       Khắp ngũ châu bốn bể không ḥa;

              Bao nhiêu lợi khí đem ra,

Chiến trường thi thố thứ ba trận nầy.

       Để tiêu diệt những tay độc ác,

       Kết thúc rồi nguồn gốc chiến tranh;

              Thời đi mới được nhàn thanh,

Chỉ tồn một giống hiền lành lo tu.

       Lời thiết thực Thánh Sư chỉ dạy,

       Hỡi môn đồ! lẽ phải cứ đi;

              Nhứt tâm hành đạo kịp kỳ,

Lo bồi công quả nệ ǵ thân sinh.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh