Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHỬ ÁM HỒI MINH

(Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-6-1961)

       Nầy các con ôi! Thầy là chúa tể vơ trụ càn khôn; các con là chúa tể muôn loài vạn vật, v́ sao thế? V́ Thầy là đại linh quang, mỗi con là tiểu linh quang đó vậy.

       Bởi thế Thầy rất háo sanh đối với các con, v́ các con xuống cơi trần nầy mang thân tứ đại giả, nên phải bị mê v́ giác quan lầm lạc vật chất là lẽ thật. V́ vậy, các con trải qua ngàn kiếp triệu năm trong ṿng vô minh hắc ám, gây lắm điều tội lỗi v́ phạm sát sanh, trái nghịch với ḷng Thầy. V́ thế, buổi hạ nguơn cùng cuối nầy Thầy đến kịp khai Đại Đạo cứu vớt các con thức tỉnh trên đường thiên lư, nh́n được chỗ thật, từ chỗ tối mê trở lại chỗ quang minh xán lạng. Trên ba mươi năm học tập giáo lư của Thầy trong nền Đại Đạo, th́ mỗi mỗi các con phải làm sao cho xứng đáng là con hiền hiếu của Đức Từ Phụ, th́ Thầy vui ḷng biết bao!

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh