Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÈO THUYỀN RƯỚC KHÁCH

(Huỳnh Long Phủ Tự, 9-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 8-4-1957)

Thi bài:

       Thầy giáng điển chơn đồng truyền lại,

       Con nữ nam cả thảy tịnh trường:

              Vâng theo lời dạy lo bươn,

Tô bồi thánh cảnh phô trương hữu h́nh.

       Con đă hiểu đạo huỳnh cứu thế,

       Bát nhă thuyền độ thế rước đưa;

              Nhơn sanh cửu phẩm tam thừa,

Con nào mộ đạo Thầy đưa qua bờ.

       Bề hữu h́nh Thầy nhờ tay trẻ,

       Hiệp đồng tâm, chớ rẽ chia nhau;

              Vai tuồng trọng trách Thầy giao,

Lái lèo chống vững, chèo sào cho thông.

       Cảnh báo hiệu có giông to đến,

       Th́ con lo ĺa bến mê tân;

              Qua cơn giác ngạn yên thân,

Thuyền khơi mặt bể sóng trần lao xao.

       Khi khởi hành con rao cho lớn,

       Ai qua sông khá xuống thuyền đây;

              Bao nhiêu th́ cũng không đầy,

Bởi thuyền không đáy cứ đầy đức tin.

       Rước những con hy sinh v́ đạo,

       Rước những trẻ hiếu thảo tâm thành;

              Rước người hiền đức trọn lành,

Rước người chẳng mến lợi danh tục đời.

       Rước những khách ưu thời mẩn thế,

       Rước những con lời thệ ǵn tṛn,

              Rước người căn vị giữ c̣n,

Rước người đầy đủ công ḅn từ lâu.

       Bước xuống thuyền con hầu đi đến,

       Đến tận nơi bờ bến vinh quang;

              Đến nơi mới thấy huy hoàng.

Đến nơi th́ đặng hưởng an thái b́nh.

       Lời Thầy phân đinh ninh con nhớ,

       Kể từ đây trẻ chớ ngại nghi;

              Đức tin con vững cứ đi,

Thầy nào dối trẻ, ích chi cho Thầy.

       Thầy thương con, lời bày thương thiệt,

       Cho các con hiểu biết cơ trời;

              Nếu con ḷng dạ lăng lơi,

Trễ rồi một thuở muôn đời khó trông.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh