Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

VỮNG LẬP TRƯỜNG

(Bồng Hải Đảo, 11-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-3-1961)

Thi bài:

       Nh́n cảnh vật càng thêm đau dạ,

       Ngó đến con đứa ngă đứa nghiêng;

              Nh́n ra Mẹ đổ thảm phiền,

Thấy con nam nữ đàn tiền Mẹ than!

       Cả tiếng kêu rền vang văng vẳng,

       Con lắng nghe cay đắng bực nào;

              Nh́n đời nay khắp khổ đau,

Con ôi! tùng khổ chạy vào nơi đâu?

       Đường chơn đạo nguyện cầu tiên thánh,

       Độ cơi trần lên cảnh nhàn thanh;

              Đừng ham vật chất kề gần,

Ăn no cũng khổ, thiếu phần cũng cam.

       Mănh thân này tay làm ḷng chịu,

       Trí mưu cao, ai biểu con đi?

              Đi sao chẳng đúng tiên tri,

Chạy qua chạy lại, Mẹ ghi con rồi.

       Đi chơn con bước đôi bước nhịp,

       Cảnh gian hà con kíp tu nhanh;

              Để thôi cam chịu khổ đành,

Đến giờ cận trẻ ḷng thành cầu ai?

       Cơn an nhàn không bày tu luyện,

       Đến thời kỳ biến chuyển nguy nan;

              Rồi mong tiên thánh cứu nàn,

Lung lăng cho lắm càng mang khổ nhiều.

       Đạo đức lo gợi khêu tâm thiện,

       Thương nhơn loài luân chuyển bao xa;

              Dẫn đi em chị hiệp ḥa,

Khó khăn cũng măi xông pha trọn t́nh.

       Con nh́n thấy toàn linh đau khổ,

       Con có hay là chỗ nào đâu?

              Mải mê vật dục tóm thâu,

Tiền tài cứ măi nhầu đầu cho cao.

       Nên bê tha không trau đạo đức,

       Con đừng than là cực tấm thân;

              Dạy con biết mấy nhiêu lần,

Than đây con nhớ, xa lần quên thôi.

       Có Mẹ th́ vâng lời cả thảy,

       Vắng Mẹ rồi con lại thế nào?

              Lại thêm em chị chia nhau,

T́nh huynh nghĩa đệ cầm dao đoạn ĺa.

       Con ôi con! đừng chia vậy nữa,

       Dù có Mẹ vâng thửa lịnh rày;

              Dù không con vẫn ghi tai,

Nhớ lời Mẹ dạy con rày làm y.

       Thế là đạo huyền vi bí nhiệm,

       Đạo Trời đây khó kiếm đặng con;

              Hữu duyên mới gặp bút son,

Nghe qua hữu ích mới c̣n thế ni.

       Con nh́n thấy đời suy hay thạnh?

       Đạo cứu đời trong cảnh biến thiên;

              Thuyền từ vào xuống đừng nghiêng,

Lái lèo cho vững độ nguyên trần hoàn.

       Tay lănh đạo gian nan khổ khó,

       Có khó th́ mới có danh tài;

              Ḱa coi nhiều bực hùng oai,

Thác rồi danh vẫn lưu hoài đến nay.

       Con thấy chăng Trời khai đường đạo?

       Biết ngày cùn chịu khảo lung lăng;

              Thế ra mới có đạo hằng,

Nếu không chẳng thấy phật hằng dạy khuyên.

       Con đừng dại mà nghiêng đường đạo,

       Tưởng đây là không đăo, không điên;

              Con ôi! Mẹ lắm năo phiền,

Thương con Mẹ độ trần miền lắm khi.

       Lúc con nhỏ Mẹ th́ oặn thắc,

       Biết các con nắm chặc hay không?

              Sợ e bỏ dở giữa ḍng,

Con ôi! thấy cảnh bưỡi ḅng ra sao?

       Cơ trời đă phất mau, tiến măi,

       Ai là trang trọn ngăi ḷng ngay?

              Đừng ham bỏ nợ th́ sai,

Dầu là cực nhọc bền vai gánh gồng.

       Con nhớ Mẹ hay không nữ phái?

       Mẹ thấy con chẳng nệ canh tàn;

              Trược trần cũng vẫn đa mang,

Miễn là con được khỏi nàn Mẹ vui.

       Thấy nhiều con ngậm ngùi biết mấy,

       Mẹ Diêu cung Mẹ thấy đau thương;

              Bởi con chẳng vững lập trường,

Đến thời náo nhiệt, biết nương nơi nào?

       Kêu con phải một màu giữ dạ,

       Mẹ muốn con một ngă Tiên Thiên;

              Con ôi! Đạo đức lưu truyền,

Nên danh hậu thế cần chuyên hằng ngày.

       Cảnh đời lắm chua cay con thử,

       Có nếm rồi biết dữ hay hiền;

              Rơ lời tận độ phật tiên,

Bởi thương sanh chúng hạ miền bấy lâu.

       Mà nhơn sanh hồi đầu chưa trẻ?

       Con biết rằng là Mẹ vô vi;

              Sao con cứ nệ đường đi?

Dậm dài mới biết ḷng th́ các con.

       Đến mức cùng ai c̣n ai mất,

       Ḷng lo tu như cất đức âm;

              Đạo Trời chẳng phải sai lầm,

Sợ con lạc nẻo hố hầm đó thôi.

       Mẹ thương con một đời trọn đạo,

       Lở sanh ra bổ báo kiếp này;

              Thác rồi trọn chữ đạo Thầy,

Lưu danh hậu thế đó đây vẫn truyền.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh