Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

MỪNG XUÂN

(Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-2-1961)

Tân Xuân NGỌC bút giáng mừng con,

Xuân chí HOÀNG cầu chịu mất c̣n;

Xuât tiết THƯỢNG thừa do lịnh dạy,

Xuân nay ĐẾ nghiệp vẫn xong tṛn.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh