Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

117.- TU ĐỂ GIÚP ĐỜI

       Nh́n cơi thế c̣n chi gọi quư,

       Diêm, cốc, ngân phải bị tiêu-hao,

              Vật tài chịu hoại về sau,

Đâu c̣n hưởng được phần nào mà lo.

       Rán hy-sinh chèo đ̣ rước khách,

       Mỗi môn-đồ t́m cách tịnh tu,

              Lần lần cho trọn đấp bù,

Tứ thời định huệ cho nhu tâm thần.

       Ngày hai buổi lo cần đạo-đức,

       Thuyết đạo-tràng, trí-thức tầm suy,

              Môn-đồ nay đă đến kỳ,

Trên giao nhiệm-vụ, hành y chánh-truyền.

       Giữ Tân-Luật đầu tiên giáo thế,

       Phần pháp-môn chư đệ cũng hành,

              Mặc dù đời biến nghiêng-chinh,

Đạo Trời đứng vững, an-ninh từ phần.

       Đừng thấy khó mà thân sợ-sệt,

       Cũng quả căn trước kết tiền duyên,

              Ngày nay vay trả nhăn tiền,

Có chi môn-đệ ưu-phiền trách Trên.

       Rán định-tịnh cho bền tâm chí,

       Th́ việc chi cũng tỷ gió qua,

              Biết rằng Trời, Đất, Mẹ, Cha,

Công-b́nh không vị một đà cá-nhân.

       Đại-ân-xá một lần nầy chót,

       Chớ sau đây không lọt qua đâu,

              Tội gây báo-ứng hồi đầu,

Hễ vay thời trả, nào đâu lâu chờ.

* * *

Chờ đời ḥa-hiệp giáo lương-dân,

Đạo rước nguyên-nhân được mỗi phần,

Cửu-phẩm tam-thừa c̣n trễ lại,

Cậy tay môn-đệ rán ân-cần;

Tùy theo bổn-phận ra truyền giáo,

Dụng đắc từ-bi để khuyến trần,

Cho biết mạng Trời c̣n ngó lại,

Việt-Nam hữu phước lắm muôn phần.

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh