Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

116.- LUYỆN TÂM

THÁI giao chơn-pháp lại thiên-đài,

THƯỢNG hạ nguyên-nhân cả gái trai,

ĐẠO-đức ǵn tṛn qua thượng-cổ,

QUÂN thần ḥa hiệp sửa nguyên ngôi.

* * *

         Nguyên ngôi trở lại thượng-thiên,

Nhờ tu, nhờ tịnh, tâm thiền luyện tâm.

         Tứ tường, đổ bát khỏi lầm,

Giữ-ǵn ngũ-giới, kềm tâm hằng ngày.

         Thương yêu tứ-đại học hoài,

Thượng-nguơn thấy rơ kề đây lắm mà.

         Tịnh tâm luyện mạng hiểu xa,

Tịnh tâm quên hết việc mà thế-gian.

         Tịnh tâm tiếp rước điển vàng,

Người đây nhờ tịnh, trí-an nguơn-thần.

         Diệt trừ lục-tặc lần lần,

Quỉ ma sai khiến, chẳng gần được ta.

         Nhờ tịnh, điển rọi tâm mà,

Thập tam ma phải lánh xa không gần.

         Người tu siêng tịnh, học lần,

Hiểu rồi hành sự cứu nhân hiện giờ.

         Pháp tu định, huệ bày phô,

Vừa tu lănh-đạo để lo cho đời.

         Được thành hai việc trên thời,

Giao cho môn-đệ rán thời cho xong.

* * *

Lo xong nhơn-đạo tức là tu,

Đời Đạo một bên thấy rơ nhu,

H́nh bóng khác màu, sau có một,

Tiên-Thiên tân-pháp dạy từ từ.

Từ người công-quả chí công-phu,

Tịnh-luyện sau đây hưởng phước dư,

Đời Đạo ôn-ḥa ra thượng-cổ,

Ǵn ḷng nhu-nhược, rán hiền-từ.

 

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-QUÂN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh