Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

114.- TU TÁNH

THÁI sơn ví thể xác thân người,

THƯỢNG trí tầm tu học lư Trời,

ĐẠO tại kỳ trung, tâm bổn-thể,

QUÂN Thiên ngự-trị khắp cùng nơi;

sanh quả kết tinh-hoa đắc,

LĂO luyện kim-thân khí sáng ngời,

TỬ phủ công-phu, thần xuất hiện,

Giáng trần cứu-trợ khách luân-vơi.

       Chư môn-đệ đă thường tụng đọc câu: “Nhị ngoạt thập ngũ, phân tánh giáng sanh”, mà chư môn-đệ có rơ chữ Tánh là thế nào chăng?

       Bực Thánh-nhơn mới thấu triệt chữ Tánh. Như Tử-Cống học một hiểu hai mà chưa rơ tột chữ Tánh như thế nào?

       – Chữ Tánh chính là nguyên-lư, sở-dĩ sinh ra loài người. Nguyên-lư thiên-nhiên sinh ra Thái-Cực, tức là Vô-Cực linh-căn chơn-tánh, Đức Thượng-Đế phân phát cho mỗi người. Bởi vậy, chữ Tánh thông đồng cùng lư với Trời Đất đó vậy!

       Người thế-trần lầm hiểu tánh phàm, tánh tục cùng với tánh thiên-nhiên. V́ vậy, chơn-đạo vô-vi của Thượng-Tôn truyền dạy bực thượng-thừa học phẩm, th́ phải tu tánh, luyện mạng để phản bổn huờn nguyên. Con người v́ tánh phàm làm mất cả chơn-tánh thiên-nhiên.

       Bởi vậy, đă vào cửa Đạo cần phải tu tánh, nghĩa là trau sửa tánh phàm trở lại linh-căn chơn-tánh; mà chữ tánh cũng ở trong chữ tâm, cũng như cái mạng ở trong cái xác thân là tinh, khí, thần đó vậy!

       Người tu trong Đại-Đạo phải t́m hiểu lư vô-vi để thực hành cho đúng với chơn-đạo mới kết quả được. Nhưng v́ từng lớp nhơn-sanh nhiều phẩm cấp căn-cơ, ai tiến lên đến đâu th́ Thượng-Tôn cũng tùy theo tŕnh-độ căn-cơ cao thấp mà giáo-hóa.

       Thượng-Tôn chiếu điển thấy rơ lắm. Căn-cơ người tu trong thời-kỳ hạ-nguơn nầy chưa mấy ai đạt đến sự tu đơn, chỉ c̣n trong giai-đoạn Giới, Định, Huệ để diệt ḷng phàm: tham, sân, si, lục-dục, thất-t́nh, trau ḷng trong sạch, mới có thể bước qua tu đơn được.

       Nếu người tu mà không tiến bộ đến cơ siêu-thoát, khó mà ảnh-hưởng tương-lai được. Cần nhứt là phải để tâm thanh-tịnh điềm-nhiên, vô-tư, vô-lự, thắng được cơi ḷng phàm-tục, nhơn-dục, th́ thiên-ư mới phát khai rơ đường chơn-đạo được.

       Chư môn-đệ cố cần theo chơn-đạo vô-vi, đừng thối chí ngă ḷng, phải bền tâm nhẫn-nại trau-sửa măi măi.

       Người tu chẳng khác nào người chiến-sĩ thắng muôn người nơi trận-mạc. Thắng muôn người nơi trận-mạc c̣n dễ hơn là người tu thắng được giặc ḷng, ham muốn, sân si rối ḷng cơi tục.

       Vậy cần phải tịnh tứ thời, luôn luôn kềm chế bản thân, dứt ḷng lục-dục phàm tâm dấy động.

Muốn được lặng yên ở cơi ḷng,

Th́ là dẹp tắt lửa bên trong,

Vô-tư, vô-lự không xao-xuyến,

Biển lặng minh-châu mới chiếu ḷng.

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-QUÂN LƯ-LĂO-TỬ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh