Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

112.- LUYỆN KHÍ

THÁI dương âm hiệp khí Tiên-Thiên,

THƯỢNG đắc linh-cơ máy diệu-huyền,

ĐẠO pháp bao la, gồm chữ nhứt,

TỔ Sư chơn-đạo tiếp ban-truyền.

       Cơ chơn-đạo vô-vi là cơ d́u-dắt nhơn-sanh đi đến con đường siêu-thoát. Nếu ai đă thực-hành được chơn-đạo tức nhiên là cải-tạo được bản-thân từ thể-xác đến linh-hồn, tánh-mạng đều được sửa đổi tốt đẹp, hạnh hưởng tại trần, chẳng c̣n lo sự tật bịnh, tứ khổ.

       Chư môn-đệ có biết chăng? Con người sống đây là nhờ có đủ tinh, khí, thần mới bảo tồn thể xác tại trần được. Ngày giờ nào mà trong tam-bửu: tinh, khí, thần bị khuyết một, th́ cũng hoại thể-xác ngay, nhứt là sự thở về phần khí.

       Người phàm chỉ thở một hơi vắn từ cổ trở ra thôi. V́ thế, mà khí không đem vào bồi dưỡng thể-xác cùng các cơ-thể, nên hằng biến sanh bịnh tật. Bởi vậy, công-phu luyện mạng tức là hơi thở. Phải thở thật dài, đem vô từ mũi chí sũng, đến rún, rồi ngưng một chút mới từ từ thở ra.

       Nếu chư môn-đệ biết được pháp luyện ấy cũng đủ làm cho xác-thân tráng kiện. Nhưng con người ở trần nầy v́ sa-mê trong ṿng danh lợi, sắc tài, không để ư đến đời sống, thành ra phải tự sát lấy bản thân, không đợi đến số mạng.

       Người tu được chơn-đạo th́ lần lần việc thế-trần dứt bỏ, hằng để tâm vô-tư, vô-lự, tịnh yên, tồn thần, dưỡng khí, nuôi tinh. Ấy là cơ bảo tồn thể-xác đó!

       Về chơn-đạo không thể đem ra biện-bạch bằng lời nói được, v́ chính đó cũng là hậu-thiên. Nếu môn-đệ nào hữu căn, quyết chí tu chơn, tự ḿnh trau-giồi, lóng ḷng trong sạch, kềm tâm, định tánh, th́ Ơn-Trên sẽ mở khiếu quang-minh, trí-huệ mà hành tàng cơ Đạo. C̣n những sự dạy hữu h́nh bằng lời nói hoặc trong kinh-điển toàn là hậu-thiên, chỉ có biết căn-cơ để vận-chuyển vậy thôi.

Chơn-Đạo vô-vi rất nhiệm mầu,

Ai hành nấy biết, dễ ǵ đâu,

Không phân tỏ rơ, v́ chơn-quyết,

Ai bực căn xưa, rơ đạo mầu.

* * *

       Nền Đại-Đạo phân làm hai lẽ,

       Sự hữu-h́nh thực-tế độ nhơn,

              Vô-vi chọn lọc đại-căn,

Mới là truyền bửu Đạo hằng hoát-khai.

       Người hữu phước, Cao-Đài hạnh ngộ,

       Máy huyền-vi khó tỏ cho tường,

              Tự ḿnh đạt điển âm dương,

Ḥa đồng hiệp-nhứt rơ tường lư sâu.

       Chư môn-đệ Đạo mầu t́m hiểu,

       Lư vô-vi lo liệu phận ḿnh,

              Trau-giồi rạng-rỡ chơn-linh,

Thất-t́nh lục-dục nơi ḿnh dẹp tan.

       Thắng giặc ḷng, b́nh-an thể-xác,

       Yên-tịnh rồi hoạt-bát tinh-thần,

              Tiếp thông chơn-điển chân-nhân,

Rơ tường căn vị nơi phần thiêng-liêng.

       Định-Nguơn-Đường cần chuyên nhập tịnh,

       Trong mỗi kỳ phụng thính lịnh ban,

              Ai là căn-đức vững-vàng,

Th́ về nhập tịnh lo toan tham-thiền.

       Tinh Khí Thần tiếp-liên đầy đủ,

       Dụng ba nguơn bảo-thủ xác hồn,

              Ngày nay rơ Đạo Chí-Tôn,

Là đường cứu-rỗi linh-hồn siêu-thăng.

THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh