Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

111.- MUỐN HƯỞNG ĐỜI THƯỢNG NGUƠN THÁNH ĐỨC PHẢI LÀM SAO?

         Ban hành Tân-Pháp Thầy trao,

GIÁO-TÔNG THIỆN-PHÁP một màu hành y.

         Nay đà đă đến thời kỳ,

Các con học Đạo vô-vi mới thành.

         Con ôi! Nam nữ hy-sanh,

Bấy lâu lập đức cũng đành ư Cha.

         Ngày nay Thầy dạy phân qua,

Y hành Tân-Pháp, con mà cố tâm.

         Mới tường huyền-diệu cơ thâm,

Mới tường đạo-lư nơi tâm thế nào?

         Kềm ḷng, sửa tánh, cần trau,

Những điều lo nghĩ chớ nào liệu chi.

         Con ôi! Cần học vô-vi,

Được Thầy cứu rỗi, con th́ về ngôi.

         Thời-kỳ nhứt chuyển con ôi,

Phải lo hành đúng mới rồi phận con.

         Huyền-vi phải giữ hành tṛn,

Chớ đừng bỏ dở hao ṃn xác thân.

         Hạ-nguơn cuối tận xây-vần,

Sống đời thượng-cổ cơi trần hưởng an.

         Đời con được sống hoàn-toàn,

Một ngàn năm hưởng thanh-nhàn biết bao.

         Đường tu trẻ rán cần trau,

Sửa lần phàm tánh một màu cần siêng.

         Diệt trừ những nỗi ưu-phiền,

Giữ ḷng trong sạch lặng-yên một màu.

         Hư-vô rơ lư Đạo Cao,

Các con nam nữ giồi-trau tâm thiền.

         Đường tu nay gặp chơn-truyền,

Ấy là các trẻ hữu duyên ngộ kỳ.

         Khá toan t́m học huyền-vi,

Tiên-Thiên chánh nhứt đây th́ đó con.

         Trần-gian thế-cuộc hao ṃn,

Xác thân tiều-tụy bởi con mê đời.

         Nay tường cơ Đạo Thầy Trời,

Là cơ siêu-thoát cứu đời trầm-luân.

         Con ôi! Nam nữ khâm tuân,

Lời Thầy chỉ giáo, khá vưng lịnh truyền.

         Mới là đúng phận tṛ Tiên,

Mới là đắc-vị hồi-nguyên hưởng nhàn.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh