Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

110.- HỒI QUANG PHẢN CHIẾU

NGỌC sắc Thầy ban hưởng đặc-ân,

HOÀNG thành tân-pháp vững tinh-thần,

THƯỢNG thừa đại học cơ siêu-thoát,

ĐẾ Đạo Tiên-Thiên cứu độ trần;

KIM mộc ngũ-hành sanh ngũ-tạng,

VIẾT đề tam-bửu tại châu thân,

CAO ngôi trẻ rán hành y đúng,

ĐÀI tại tâm-linh, trẻ cố-cần.

       Nầy các con ôi! Từ ngàn xưa, Tam-Giáo khai Đạo đều có bí-pháp chơn-truyền, nhưng rất cao-siêu ẩn ư nhiều điều khó hiểu.

       Đến buổi hạ-nguơn mạt-kiếp nầy, chính ḿnh Thầy mở Đạo, phần hữu-h́nh th́ Thầy dạy các con cứ y hành theo Tân-Luật Pháp-Chánh-Truyền, đó là h́nh thức hữu-vi, phổ-hóa quần-sanh, lập thân hành-đạo để bồi công lập đức.

       Đến nay, cơ Đạo sắp thành, sang Nguơn Thánh-Đức, nên Thầy sắc lịnh cho các con cần phải thi-hành cơ Đạo vô-vi mới đi đến sự cứu-rỗi linh-hồn được.

       Vậy các con nên coi sự học vô-vi nầy là một điều tối cần, quan-trọng cho bản thân cùng linh-hồn của mỗi con nam nữ.

       Các con ôi! Ở đời không có sự ǵ gọi rằng khó hay dễ, dễ khó là tại nơi các con. Lắm trẻ nói đến sự tịnh-luyện cho rằng khó thành tựu. Thầy rất đáng tiếc cho những con ấy; nếu không cố-gắng th́ dầu sự dễ cũng không thành. Việc khó-khăn mà trẻ bền tâm nhẫn-nại cũng đến sự thành công kết-quả hoàn-toàn được vậy.

       Cơ Đạo vô-vi tân-pháp của Thầy dạy hôm nay không một lời nào khó hiểu cả, Thầy chỉ dạy trắng ra cho các con nghe qua là thấu rơ, chớ không dùng những danh-từ ẩn ư như Tam-Giáo thời xưa.

       Đây, Thầy dạy về hồi-quang phản-chiếu. Thầy tỷ-dụ tâm của các con là một mănh kiếng sáng trong, nhưng bị bụi trần phủ lấp, nên ánh thái-dương không thể dọi vào gương kiếng ấy được.

       Nay Thầy dạy các con rửa ḷng, kềm tâm, định tánh, chẳng khác nào các con lau chùi mặt kiếng cho trong sạch, tức nhiên ánh sáng mặt trời chiếu vào rực-rỡ; rồi từ trong mănh kiếng phát ra một lằng ánh-sáng nữa th́ sự hồi-quang phản-chiếu cơ Đạo vô-vi cũng thế.

       Nếu giờ nào tâm mỗi con được trong sạch rồi th́ sẽ được sự sáng vô ngần, v́ Thầy luôn luôn chiếu điển vào tâm con, nhưng trẻ nào hay biết. Bao nhiêu sự lo nghĩ của các con ở thế-trần đều ác-trược, hắc-ám nên không tiếp được lằn điển của Thầy ban xuống.

       Nay, các con trong giờ nhập-định, kềm đặng tâm-linh, th́ sẽ thấy rơ lời Thầy là hiệu-quả.

Học Đạo vô-vi, trẻ chí tâm,

Rửa ḷng trong sạch rơ huyền-thâm,

Thời-kỳ biến động, con cần tịnh,

Đạt lư vô-vi, trẻ nghiệm tầm.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh